DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN (UCV) NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TRÊN TOÀN NƯỚC MỸ - BẦU CỬ NĂM 2010
Chúng tôi đang cố gắng sưu tầm và lưu giữ tất cả những bài báo Việt và Anh ngữ nói về mỗi UCV. Xin liên lạc với chúng tôi nếu quí vị biết có bài báo nào cần đưa lên trong tinh thần này, hay góp ý trình bày hay hơn.

STT

Họ, Tên

Tranh cử vào Chức Vụ

Tiểu Bang

Thành Phố, Quận Hạt

Nghề Nghiệp

Website Tranh Cử

1

Cao, Anh "Joseph" Congressman Louisiana New Orleans, District 2

Dân Biểu/Luật Sư

Website

2

Võ, Hubert State House of Representative Texas Địa Hạt 149

Dân Biểu

Website

3

Lengoc, Bryan  State House of Representative  Texas  Địa Hạt 149  

Website

4

Trần, Thái Văn U.S. House of Representative  California Địa Hạt 47

Dân Biểu/Luật Sư

Website

5

Phạm, Xuân Quang U.S. House of Representative California  Địa Hạt 47 

Nhà văn/Doanh gia

Website

6

Nguyễn, Tân U.S. House of Representative California Địa Hạt 47

Doanh gia

Website

7

Đặng, Hoan House of Delegate  Maryland  Địa Hạt 19

 

Website

8

Nguyễn, Hugh  Clerk Recorder  California  Orange County   

Website

9

Phạm, Kim Long State Assemblyman  California

Địa Hạt 68

Dân Cử

Website

10

Nguyễn, Trọng Phú State Assemblyman  California Địa Hạt 68

Phó Giám Đốc Công Ty Hoa Phát

Website

11

Đỗ, Joseph Vinh  State Assemblyman  California  Địa Hạt 68 

Nhà báo 

Website

12

Nguyễn, Andy  Commissioner  Texas  Commissioner   

Website

13

Trần, Bruce  Mayor  California  Westminster 

Giám Đốc VAN TV 

Website

14

Quách, Andy Council Member California Westminster

Dân Cử

Website

15

Tạ, Đức-Trí Council Member California Westminster

Dân Cử

Website

16

Đỗ, Tân-Khoa Council Member California Westminster

MC

Website

17

Diệp, Tyler M. Director California Midway City Sanitary District

Dân Cử

Website

18

Lâm, Tony (Quang) Director California Midway City Sanitary District

Cựu Nghị Viên

Website

19

Võ, Michael Council Member California Fountain Valley

Giám đốc

Website

20

Nguyễn, Duy Coucil Member California Fountain Valley

 

Website

21

Phạm, Nam Council Member California Santa Ana  

Website

22

Nguyễn, Quốc-Lân Board Member California

Garden Grove Unified School District

Dân Cử/Luật Sư

Website

23

Phạm, Quốc Bảo Board Member California Garden Grove Unified School District  

Website

23

Nguyễn, Danny Council Member Texas

Missouri City

Nhà kinh doanh địa ốc

Website

24

Nguyễn, Andrew Board Member California Westminster School District

Dân Cử

Website

25

Nguyễn, Mạnh-Chí

Board Member California Huntington Beach School District  

Website

26

Nguyễn, Madison P. Council Member California San Jose, 7th District

Dân Cử

Website

27

Dương, Minh Council Member California San Jose, 7th District

Chủ  tiệm đồ gỗ

Website

28

Đỗ, Bryan Council Member California San Jose, 7th District

Thương gia

Website

29

Lê, Patrick Phú Council Member California

San Jose, 7th District

Quản lý tiệm thuốc

Website

30

Nguyễn, Việt Nam Council Member California

San Jose, 7th District

 

Website

31

Phạm, Cheri Judge California Orange County

Luật sư

Website

Ghi Chú: (tạm lược dịch để dễ tham khảo trên báo chí Việt ngữ)
- Congressman: Nghị Sĩ ở Hạ Nghị Viện (Liên Bang), Dân Biểu Liên Bang
- Assistant Attorney General: Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp
- State House of Representative: Dân Biểu Tiểu Bang
- Assemblyman: Dân Biểu Tiểu Bang
- Judge: Chánh Án, Thẩm Phán
- Supervisor: Giám Sát Viên Quận Hạt
- Mayor: Thị Trưởng
- Council Member: Nghị Viên Thành Phố
- Trustee / Board Member: Ủy Viên Giáo Dục
- Counter Clerk Recorder: Tổng Thư Ký Quận