[ Xin vui lòng liên lạc nếu bạn có thông tin mới về trang này để được cập nhật hóa. Cảm ơn! ]         Tên: Họ, Tên (Tên Việt Nam: Họ Tên)
      Gia đình:
      Nghề nghiệp:
      Chức vụ đương nhiệm: tiếng Việt (tiếng Anh), Tiểu Bang ____, Thành Phố ___
      Nhiệm kỳ: ___-____
      Năm đầu tiên đắc cử: ____ (với chức vụ Nghị Viên Thành Phố ______, CA)
  

 

  • Thông tin trên trang "Bách Khoa Toàn Thư" wikipedia.org:Tiếng Việt ] [ English ]
  • Website tranh cử
  • Ngày x/__/20__:
  • Ngày x/__/20__: