Vi?t Star, 7/12/2011

Chuy?n ông ch? Thúy Nga, Tô V?n Lai tr? l?i ký gi? ??c Tu?n báo Ng??i Vi?t câu h?i “N?u nh? không có MC Nguy?n Ng?c Ng?n thì li?u trung tâm Thúy Nga có nh?n ???c nhi?u s? ?u ái c?ng nh? ?ng h? t? gi?i th??ng ng?an hay không?” Ông Tô V?n lai ?ã “??n ?o”, sau nh?ng câu tr? l?i vòng vòng, cu?i cùng ông kh?ng ??nh “Có ch?, b?i vì ông Nguy?n Ng?c Ng?n nghe ti?ng t?m c?a Paris By night nên ?ã XIN làm v?i Thúy Nga, và c?ng b?i vì cách làm vi?c c?a trung tâm Thúy Nga Paris nghiêm túc. Nên cho dù không có ông Nguy?n Ng?c Ng?n làm MC thì trung tâm này v?n nh?n ???c s? yêu thích c?a c?ng ??ng Vi?t Nam t?i h?i ngo?i, c?ng nh? t? trong n??c”. 

Sau khi câu tr? l?i c?a ông Tô V?n Lai ???c nh?t báo Ng??i Vi?t chính th?c ??a ra k? c? trên Ng??i Vi?t Online. L? d? nhiên, s? ki?n này ?ã g?p nhi?u d? lu?n ?áp ?ng t? nhi?u phía, ng??i ??ng tình-k? ph?n ??i. Tuy nhiên, sau ?ó cô Tô Ng?c Th?y, con gái ông Lai v?n chính th?c xin l?i ông Nguy?n Ng?c Ng?n m?c dù cô Th?y ch?a n?m rõ s? vi?c ông Tô V?n Lai, ba c?a cô có th?c s? tr? l?i nh? v?y hay không (?). Câu chuy?n ??n nay v?n ch?a ngã ng? tr?ng ?en, ph?i trái v? bài báo nh? th? nào gi?a ông giám ??c Tô V?n Lai và ký gi? ??c Tu?n c?a nh?t báo Ng??i Vi?t. Vi?c vòng vo Tam Qu?c gi?a báo Ng??i Vi?t và giám ??c Tô V?n Lai vô tình ?ã làm gi?m giá tr? cây bút ??c Tu?n và ??ng th?i t?o nên s? nghi ng? tính không trung th?c và thi?u trách nhi?m c?a m?t “??i Gia” nh? giám ??c trung tâm b?ng nh?c Thúy Nga. Thêm vào vi?c s? báo Ng??i Vi?t ra ngày 23 tháng 11 v?n trên trang v?n ngh? và chính ký gi? ??c Tu?n v?n ch?i trò “Mèo V?n Chu?t” ?? ti?p ??a ra chuy?n vu v?, nh?t nh?o, không ?âu vào ?âu khi ?? ông Lai “nói ti?p nh?ng gì g?i là ch?a ??” v? nh?ng ngày ??u cu?c tình Thúy Nga – Nguy?n Ng?c Ng?n, ?? h?u c? tình d?u ?i “??an cu?i chuy?n bu?n” ch?ng ??ng ??ng cu?c tình ?ã kéo dài trên 20 n?m gi?a ?ôi tình nhân “Già nhân ngãi non v? ch?ng”. Vi?c c?n ph?i làm và nên làm trong lúc này là: M?t trong hai ng??i c?n nh?c l?i câu tr? l?i chính th?c. Ho?c l?i ?ính chính, xin l?i ???c ??a ra t? ký gi? ??c Tu?n hay là c?a ông b?u Tô v?n Lai. V?n ch?a th?y xu?t hi?n. N?u có, thì chính ?ó là th?c s?, là ?i?u mà m?i ng??i t? m?i phía ?ang mu?n bi?t.

??ng th?i ông Tô V?n Lai nên tôn tr?ng danh d? c?a gi?i ngh? s? qua vi?c nói r? t? ?âu câu ví von nông c?n “Ng??i ta ?ã quá ác ??i v?i tôi ?? có th? ch?p m? tôi dùng nh?ng l?i l? nh? “??ng Phân” hay “?àn Ru?i” ?? ám ch? trung tâm Thúy Nga và các anh ch? em ca ngh? s? ?ang c?ng tác v?i trung tâm”.

?? tìm hi?u thêm d? lu?n, h?u ??c gi? có th? nh?n xét trung th?c v? s? ki?n Thúy Nga- Nguy?n Ng?c Ng?n. Chúng tôi, Vi?t Star ?ã ???c ca s? Tâm ?oan cho phép ghi l?i cu?c ph?ng v?n ng?n, và chúng tôi xin ghi l?i d??i ?ây:

Tâm ?oan và Ti?n D?ng có th? nói là ?ôi v? ch?ng ngh? s? lý t??ng t?i qu?n Cam hi?n nay. Hai ng??i hi?n ?ang có m?t cháu gái tu?i lên sáu r?t d? th??ng. Cu?c s?ng gia ?ình h? r?t là h?nh phúc hi?n nay. Ti?n D?ng, ngoài m?t ca s? chuyên nghi?p c?a trung tâm Asia, anh còn ph? trách m?t vài ch??ng trình r?t vui nh?n trên ?ài SBTN và c?ng không quên nh?c ??n c?u th? bóng ?á Ti?n D?ng và s? ham mê túc c?u khi nói ??n anh. Tâm ?oan - Ti?n D?ng là m?t trong nh?ng ca s? hi?n ???c nhi?u c?m tình khán gi?... Ca s? Tâm ?oan, ??n ??nh c? Hoa K? t? nhi?u th?p niên qua. Hi?n nay Tâm ?oan ???c xem là hàng ca s? g?o c?i chính c?a trung tâm Asia, dù tr??c ?ây Tâm ?oan t?ng có m?t trên sân kh?u Thúy Nga nhi?u n?m.


Tâm ?oan - Ti?n D?ng

Khi ???c h?i vi?c tr? l?i báo Ng??i Vi?t c?a ông b?u Thúy Nga Tô V?n Lai v? MC Nguy?n Ng?c Ng?n ca s? tâm ?oan b?ng m?t gi?ng nói t? t?n và khiêm nh??ng ?ã cho bi?t:

Ca s? Tâm ?oan: “Th?t khó cho tôi ?? tr? l?i câu h?i này, tuy nhiên vi?c tôn tr?ng s? th?t và chia s? nh?ng hi?u bi?t c?a mình cùng ??c gi? qua báo chí v?n là m?t ?i?u không th? né tránh. Tr??c khi ?i vào câu h?i c?a quý báo, thi?t ngh? c?ng c?n bày t? thêm v? cá nhân Tâm ?oan s? kính m?n ??i v?i ông Tô V?n Lai, cô Tô Ng?c Th?y và MC Nguy?n Ng?c Ng?n. Cùng nh?ng ai ?ã cùng Tâm ?oan sinh h?at nhi?u n?m trên sân kh?u Thúy Nga, dù ngày nay Tâm ?oan không còn ? ?ó n?a. ?? tr? l?i câu h?i, xin tr? l?i chung chung là c?ng có th? là “Có” vì thú th?t b?t c? ngh? s? nào vào th?i ?ó c?ng ??u mong ??c ???c c?ng tác và xu?t hi?n trên các b?ng nh?c và sân kh?u trung tâm Thúy Nga. Th?i ?ó ít trung tâm khác có ?? ph??ng ti?n ?? c?nh tranh cùng h?. Nh?ng ngày nay thì m?i vi?c ?ã khác h?n. Nói v?y có ngh?a Tâm ?oan cho r?ng vi?c ngh? s? nào ?ó, dù n?i danh nh? th? nào, xin vào c?ng tác cùng trung tâm Thúy Nga lúc ?ó v?n là chuy?n bình th??ng, không m?y khó thuy?t ph?c ng??i nghe. Tuy nhiên tr??ng h?p c?a MC Nguy?n Ng?c Ng?n thì Tâm ?oan có th? nói “Không”, vì Tâm ?oan ?âu bi?t chuy?n riêng t? làm vi?c lúc ??u gi?a MC Nguy?n Ng?c Ng?n và Thúy Nga nh? th? nào. H?n n?a ? tu?i tác chênh l?ch gi?a Tâm ?oan và MC Nguy?n Ng?c Ng?n, nên chuy?n kh?i ??u làm vi?c c?a m?i ng??i nh? th? nào không bao gi? ???c nh?c ??n, dù c? hai ??u có nhi?u chuy?n l?u di?n chung”.

Viet Star: Th? câu ví von mà ông Tô v?n Lai cho r?ng “Ng??i Ta” ác ý nói r?ng trung tâm Thúy Nga là “??ng Phân” và Ngh? s? là “?àn Ru?i”, Cô Tâm ?oan c?m nh?n nh? th? nào?

Ca s? Tâm ?oan: Dù th? nào, n?u ai ?ó không ?? can ??m và gi?u tên ?? nói ví von nh? v?y, Tâm ?oan ngh? ông Tô V?n Lai là ng??i có h?c th?c, thi?t ngh? không nên ??a ra công lu?n nh?ng l?i nói không ???c ??ng ??n ?ó, dù nh?ng l?i nói này không ph?i do chính ông Tô V?n Lai nói ra. Vi?c ông vô tình hay c? tình ?? báo chí ghi l?i nh?ng t? ng? ?y trên báo c?a h? ?ã làm ?nh h??ng ??n danh d? c?a gi?i ngh? s? chúng tôi r?t nhi?u. Nh?ng l?i nói “tiêu c?c” nh? v?y t?i sao m?t ng??i ch? c?a m?t trung tâm l?n nh? Thúy Nga và xa h?n ông Tô V?n Lai là m?t nhà giáo thì ch?c ch?n ông ph?i hi?u rõ nhi?u h?n ai h?t, nh?ng gì c?n th?n tr?ng “??a ra” và vi?c gì không ?áng nh?c ??n ch? ??ng nói “nêu ra” nh?ng l?i ví von t? h?i nh? v?y. Nh?ng dù sao thì chuy?n m?i ng??i ??u ?ã rõ, hy v?ng ?ây c?ng là m?t bài h?c cho gi?i ngh? s? chúng tôi trong t??ng lai.

Vi?t Star: Xin cám ?n ca s? Tâm ?oan ?ã dành cho Vi?t Star bu?i ph?ng v?n này, chúc Tâm ?oan - Ti?n D?ng và cháu gái m?t mùa giáng sinh vui v?, h?nh phúc. 


Tin liên quan:
B? m?t th?t c?a Tô Ng?c Thu? và Tô V?n Lai
Ông Tô V?n Lai và nh?ng ?i?u ch?a bao gi? nói