Người nhận:   Ông Peter Duong                                                                                02/06/2010
                      Tức Hai Dai Duong
                      14351 Euclid St. Ste. 1D
                      Garden Grove, CA 92843

V/v: Đòi hỏi đính chính lại lời tuyên bố chiếu theo (CCP Điều 48a)

Thưa ông Dương,

Chiếu theo Điều 48a thuộc bộ luật Dân Sự tiểu bang California, tôi đòi hỏi ông phải cải chính và đăng tải tại những nơi có thể đọc được rõ ràng về lời công bố trong buổi họp báo công khai tại văn phòng của ông; về những lời vu cáo mang tính nhục mạ đã được phát biểu, trong vòng 30 ngày sau khi lá thư này được công bố trên các phương tiện truyền thông đã loan tải tin tức lời tuyên bố của ông. Những vu cáo mang tính phỉ bang này đã được phát biểu vào thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2010.

  1. Khiếu nại về phỉ báng thứ nhất: Lời vu cáo của ông: “Mỹ Lan nó cần tiền, người ta đưa tiền cho nó, “ăn cơm chúa múa tối ngày.” Lời vu cáo này hoàn toàn thất thiệt. Ông phải cho biết rõ ai là người trả tiền cho tôi để tôi chống lại ông?
  2. Khiếu nại về phỉ báng thứ 2: Lời lẽ ông tố cáo: “Mỹ Lan nó cần tiền, nên nó phải đánh thôi.” Ông phải trả lời rõ ai trả tiền cho tôi làm việc này.
  3. Khiếu nại về phỉ báng thứ 3: Ông cũng vu cáo: “Tôi biết cuộc đời dĩ vãng của nó, vì đồng bào lên đây nói cho tôi nghe, cho Mộng Đào nghe, nói cho anh em ở Tổng Liên Đoàn nghe: Mỹ Lan trước kia ở bến Phạm Thế Hiển. Quận 8 bến Phạm Thế Hiển và làm nghề gì nữa. Khách của Mỹ Lan đang ở đây. Chính tôi là khách cũ của Mỹ Lan, ngày tôi chưa có vợ.” Lời vu cáo này hoàn toàn thất thiệt nhằm mục đích sỉ nhục danh dự của tôi. Mặc dù, lúc gần cuối buổi họp báo ông đã khéo chối là không có ý ám chỉ tôi làm đĩ khi trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Lập.
  4. Khiếu nại về phí báng thứ 4: Lời vu cáo biạ đặt của ông: “Một trong 2 người con gái của Nhật Trường đã bảo tôi: “Con đĩ cút ra khỏi nhà.” Lời vu cáo này cũng hoàn toàn thất thiệt, vì ông không có mặt.

Trong vòng 30 ngày từ ngày lá thư này được gửi đi, tôi sẽ phải bước thêm những biện pháp xa hơn để bảo vệ danh dự của tôi nếu cần. Ông cần phải cảnh giác về sự việc, nếu ông không làm một sự cải chính, tôi sẽ mở một hồ sơ truy tố ông, cộng với những bồi thương thiệt hại tổng quát cũng như danh dự. Lời cải chính phải được đăng tải trên tất cả các tờ báo đã đăng lời vu cáo của ông về những danh dự của tôi trong thời gian sớm nhất.    

Chân thành cám ơn ông,

Lưu Mỹ Lan
13386 Nevada St.
Westminster, CA 92863
(714) 379-4622

(phần bản gốc tiếng Anh) 

To:       Mr. Peter  Duong                                                                                             06/02/2010
           aka Hai Dai Duong
          14351 Euclid St. Ste. 1D
          Garden Grove, CA 92843

RE: Amended demand for correction of publication (CCP Section 48a)  

Dear Mr. Duong,  

Pursuant to California Civil Code Section 48a, demand is hereby made that you correct and publish is as substantially as conspicuous a manner in your public press conference at your office where the following statements claimed to be libelous were published, in a regular issue thereof published within 30 days after service of this letter. The statements claimed to be libelous are those statements that appeared on Friday May 28, 2010.  

  1. Claimed Libelous Statement No. 1: Your statement that “My Lan needs money, they gave her money, so she has to “work” for somebody who pay for her.” This allegation is false statement. You must point out who I got pay from, and what I have to work for such money to against you. 
  2. Claimed Libelous Statement No. 2: Your statement accused me: “My Lan needs money, so she has to “attack”. This allegation is not true, you must clearly explain who I got pay to attack who?” 
  3. Claimed Libelous Statement No. 3: Your statement accused: “I know her life in the past because people came here, told me, told Mong Dao, told people who belongs to TLD the story about My Lan. My Lan lived at Pham The Hien harbor, District 8, Pham The Hien and what kind job she did. Now there are many her guests living here; myself I was also her former customer when I was a single man.” This allegation is absolutely false statement. You are intent to defame my honor to Vietnamese community. Even at nearly the end of your press conference, you regret that you did not intend to mention I am a prostitute, when answering an audience’s question to request the name of witnesses. 
  4. Claimed Libelous Statement No. 4: Your statement accused my past husband’s daughter told me: “Hooker, get out of my dad’s house.” This allegation is also false statement with strongly intent to destroy my reputation in Vietnamese community.

Within 30 days from the day of this letter, I will take the necessary further steps to protect my rights of reputation. You are hereby put on notice that, should you fail to make the corrections as set forth herein, I may cover in any lawsuit filed against you, in addition to special damages general and exemplary damages. The correction must publish on, all newspapers which public your statement regarding about my honor in the earliest convenience. 

Very Truly Yours, 

My Lan Luu
13386 Nevada St.
Westminster, CA 92863
(714) 379-4622