Chúng tôi đang thu thập thông tin về 2 tổ chức "Cộng Đồng" hiện tại ở Miền Nam California. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi những gì quí vị nghĩ là chúng tôi cần biết:
[ Chúng ta chỉ có một cộng đồng Việt Nam ở miền Nam California. Để dễ phân biệt, xin được gọi 2 tổ chức trên là "Tổ Chức CĐ Bs. Nguyễn Xuân Vinh" (CĐNXV), và "Tổ Chức CĐ Ông Nguyễn Tấn Lạc" (CĐNTL) ]

 

Muốn kiểm tra giấy tờ của một tổ chức, cơ sở thương mại, hay văn bằng của bất cứ ngành nghề nào ở Tiểu Bang California,

Xin mời vào Trang Nhà  www.SucManhCongDong.Net  (Mục "Kiểm Tra Bằng Cấp")