SAN DIEGO, CALIFORNIA, Ngày 12 Tháng 2, 2012.

Đng Dân ch Tiu bang California trong Đi Hi Đng thường niên được t chc vào ba ngày cui tun ti San Diego đã thông qua biu quyết đ c các ng c viên đ tín nhim cho các cuc tranh c các cp Liên bang và Tiu bang. Joe Đ Vinh, ng c viên Dân biu Tiu bang California Đa ht 72, là Đa ht vi đông cư dân M gc Vit nht trên tòan quc, bao gm các khu ph Little Sàigòn ca qun Cam đã vượt tiêu chun đa s phiếu đ tr thành ng c viên chính thc ca đng Dân ch trong kỳ tranh c năm 2012. Như vy, ông Joe Đ Vinh là ng c viên duy nht ca đng Dân ch, cũng là người gc Vit duy nht trong kỳ by c này được đng tín nhim (Party Endorsed).

Tuy vi s tin ng c khiêm tn, ông Joe Đ Vinh vn vn đng được s ng h mnh m ca đng hương người M gc Vit cũng như người M giòng chính và nay được xem như mt sao sáng ca vòm tri chính tr Nam California. Nhiu Dân c giòng chính đã tín nhim và t ý ng h ông Joe Đ Vinh. Các thành ph trong Đa ht 72 bao gm Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Santa Ana, Huntington Beach, Seal Beach, Rosmoor, và Los Alamitos.

JoeDovinh-JaniceHahn
Trong Hình: Bà Dân Biu Liên Bang JANICE HAHN, con gái ca cu Giám Sát Viên Kenneth Hahn, cháu ca cu Dân Biu Gordon Hahn và em c
a cu Th Trưởng Los Angeles James Hahn vui v chp hình vi ông Joe Đ Vinh đ t tình hu ngh đng đng.


 Tin tức trên các DĐ, là ông Joe DoVinh đang tuyên truyền cho CS ngay tại Little Saigon qua các clips sau đây, có đúng không?

Tập 1

Tập 2

Tập 3