#7 Chuyên gia nói: Lệnh trú ẩn (Lockdown/Shelter in Place) là 1 SAI LẦM!

https://www.youtube.com/watch?v=TwWcqhX4XVo