#8 Tại sao người Mỹ biểu tình quyết chống lệnh cách ly (lockdown) tại California và Michigan?

https://www.youtube.com/watch?v=clxdpWLOTkA

524