Luật sư Hoàng Duy Hùng, nghị viên thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, phát biểu từ phi trường Nội Bài, Hà Nội: "Trong tâm tình của một dân cử Hoa Kỳ, chúng tôi muốn hai thành phố Đà Nẵng và Houston, có mối quan hệ hỗ tương, phát triển mọi mặt tốt đẹp."