Nghị viên Hoàng Duy Hùng từ thành phố Houston, Texas, viếng thăm đền Hùng, Phú Thọ: "Nhà nước đang có một cách nhìn khác hơn. Đó là chấp nhận sự đối thoại để cả hai cùng tiến tới đoàn kết dân tộc."