TrieuXuan.info, 10/2013

- ??c bài cùng ch? ??: Truy nguyên “s? thích” ?n c?p v?t c?a ng??i Vi?t

- ?ây qu? là Chuy?n bu?n nhà ?ài! VTV thi?u gì ng??i tr?, ??p, gi?i h?n V? Ki?u Trinh, vì sao c? ph?i ?? cho cô Ki?u Trinh xu?t hi?n trên màn ?nh. Th?t t?i nghi?p cho cô ?y, và c? gia ?ình cô ?y!

   M?i l?n xem ch??ng trình "V?n hóa dân t?c", c?a ?ài truy?n hình Vi?t Nam VTV, tôi l?i c?m th?y nh?c m?t. B?i vì ng??i ph? trách ch??ng trình ?y luôn xu?t hi?n v?i cái v? m? mi?u, c?p m?t s?c x?o, và gi?ng nói r?t ?anh. ?ó chính là Ki?u Trinh. Dân m?ng không còn l? gì Ki?u Trinh là con gái nguyên U? viên trung ??ng ??ng, T?ng giám ??c ?ài truy?n hình Vi?t Nam V? V?n Hi?n. Cô sinh n?m 1975, nguyên phóng viên v?n hóa Ban th?i s? .

    N?m 2001, Ki?u Trinh ???c c? sang Th?y ?i?n 3 tu?n. Ngay tu?n ??u, ngày 11-2-2001, cô ?ã b? c?nh sát thành ph? Kalmar b?t vì t?i ?n c?p hàng trong siêu th?. Lúc ??u cô nàng ch?i bai b?i, nh?ng khi m? b?ng ghi hình thì ph?i cúi ??u nh?n t?i. Cô nàng ?ã ?n c?p ? Orebro, Kaimar s? m? ph?m tr? giá 400 ?ô la. S? ti?n ?ó không l?n, nh?ng ? Th?y ?i?n ng??i ta tr? ?n c?p, tham nh?ng r?t nghiêm, nên theo lu?t Ki?u Trinh ph?i ng?i tù.

    Vì Ki?u Trinh là con c?a T?ng giám ??c ?ài truy?n hình Vi?t Nam, nên ??i s? quán Vi?t Nam ? Th?y ?i?n ph?i ra tay. Và sau m?t tu?n b? giam, ngày 16-2-2001, cô nàng ???c tha, sau khi có gi?y c?a bác s? xác nh?n nh?n Ki?u Trinh b? b?nh tâm th?n t? Vi?t Nam g?i sang. Ngày 18-2-2001, Ki?u Trinh b? tr?c xu?t v? n??c. ?ón cô ? sân bay, di?n viên ?i?n ?nh Tr?n L?c ?ã t?ng m?t cái tát, ch?m d?t quan h? v? ch?ng t? ?ó.

    Ông V? V?n Hi?n ch? h? h?n gì sau s? ki?n ?ó, v?n ?? tiêu chu?n vào Ban ch?p hành Trung ??ng ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, và ti?p t?c làm T?ng giám ??c ?ài truy?n hình Vi?t Nam. Cô con gái Ki?u Trinh v?n làm phóng viên c?a VTV.

    N?m 2006, Ki?u Trinh ???c sang n??c Anh công tác. B?nh tâm th?n l?i tái phát và cô nàng ?ã thó chi?c máy ?nh k? thu?t s? trong shop. M?t l?n n?a ông Hi?n l?i ph?i c?u con gái b?ng vi?c nh? ??i s? quán can thi?p và t? gi?y c?a bác s? ch?ng nh?n b?nh tâm th?n l?i ??a ra s? d?ng!

    N?m 2009, Ki?u Trinh ???c k?t n?p ??ng và ???c ?? b?t làm Tr??ng phòng V?n hóa dân t?c, Ban th?i s?. Th?t m?a mai khi có nh?ng nhà báo ch?ng tham nh?ng tiêu c?c , ch? vì ph?m m?t vài l?i k? thu?t nh?, thì ph?i vào tù, ho?c b? t??c th? nhà báo, còn k? c?p con gái ông ?y viên Trung ??ng ??ng, T?ng giám ??c ?ài truy?n hình Vi?t Nam l?i ???c ?? b?t.

    T? b?y ??n nay, m?t nghi án v?n ch?a có l?i gi?i: Ki?u Trinh b? tâm th?n hay k? c?p?

    D? lu?n cho r?ng, có l? ông bác s? nào ?ó ???c ?n, ho?c b? ép m?i ký gi?y ch?ng nh?n b?nh tâm th?n cho Ki?u Trinh, vì nhìn hình ?nh ch?i chu?t óng m??t, và nghe cô nói s?c l?m trên TV thì không ai ngh? b? tâm th?n c?. Mà n?u b? b?nh tâm th?n thì ??a vào b?nh vi?n, ch? sao l?i ??a lên làm MC trên TV?

    V?y ch?c ch?n là k? c?p!

   N??c ta có 54 dân t?c, m?i dân t?c có m?t n?n v?n hóa khác nhau, phong t?c t?p quán m?i n?i m?t v? r?t phong phú, ?a d?ng, nh?ng tuy?t nhiên không h? có n?n v?n hóa và phong t?c t?p quán ?n c?p. ?n c?p, ?n tr?m, ? ?âu c?ng ghét, c?ng khinh. Dù ?ói ?n v?ng, túng làm li?u m?i ng??i v?n chê c??i ch? ??ng nói ti?u th? con quan nh? Ki?u Trinh. V?y mà cô nàng không bi?t ng??ng c? xu?t hi?n trên TV nói v?n hóa, ??o ??c? Ph?i ch?ng quý v? mu?n truy?n bá cho dân th? v?n hóa ?n c?p và ngh? thu?t ch?y t?i?

    Nên nh?, hình ?nh cô Ki?u Trinh không th? bôi xóa ???c trong h? s? c?a c?nh sát Th?y ?i?n, Anh qu?c, và nó ?ã ???c ph?i ra cho nhân dân n??c h? bi?t r?i. H? s? ngh? gì, khi ? Vi?t Nam, k? c?p lên m?t d?y ??o ??c ng??i l??ng thi?n? Nói nh? Giáo s? Ngô B?o Châu, n?u có hình ?nh nào làm nh?c Vi?t Nam t?t nh?t thì chính là hình ?nh cô Ki?u Trinh trên TV.

 Tr?n ??c Th?ng

http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=7&id=11028