Kiê?u My? Duyên, 11/2013

Lên ma?y bay lu?c m??t tr??i ?a? ngu?, ha?nh kha?ch ngu?, ng???i thi? nghe nha?c, ng???i thi? xem phim, nôn nao g??p b??ng h??u va? nh??ng ng???i quen lâu rô?i không g??p. Tham d?? ky? niê?m 16 n?m tha?nh lâ?p hê? thô?ng truyê?n thanh ha?i ngoa?i. Ng???i vê? t?? Pha?p, ???c, Canada va? nhiê?u tiê?u bang kha?c ?? Hoa Ky?.

Lên ????ng v??i niê?m vui rô?n ra?, lên ????ng v??i tiê?ng ha?t cu?a loa?i chim, v??i tiê?ng c???i cu?a con suô?i. Tôi ca?m thâ?y co? ca?i gi? ?o? re?o go?i b???c chân lên ????ng.

?i va?o giâ?c ngu? v??i nhiê?u mô?ng mi?, th??c dâ?y se? co? ng???i ?o?n ?? phi tr???ng Dullas, DC, ?o? la? cô gia?o Tô?ng Mô?ng Hoa va? phu quân.

Tr??i DC la?nh, gio? ma?t. Tôi thi?ch ca?i la?nh cu?a ?a? La?t thu?? na?o, co? nhiê?u ky? niê?m tuyê?t v??i ?? ?a? La?t cho nên ?i bâ?t c?? n?i na?o, tr??i la?nh la? tôi hô?i t???ng ?a? La?t yêu quy? cu?a tôi.

???ng gi??a tr??i ?? ngoa?i phi tr???ng ???i cô gia?o Mô?ng Hoa ?ê?n, tôi không thi?ch m??c a?o la?nh, tâ?p Hoa?n Nhiên Khi? Công gi??a tr??i ?â?t mênh mông, gi??a nh??ng ng???i ch?? ???i ng???i thân ?o?n vê?, ng???i â?m, m??t tr??i lên, a?nh n??ng nhe? nhe?, co? lu?c gio? thâ?t to, to?c bay bay trong gio? cu?a nh??ng ng???i phu? n?? v??i to?c da?i.

Rô?i ng???i thân ?ê?n, ha?nh ly? lên xe, tôi mang mô?t vally quâ?n a?o mô?t vally qua?, sa?ch, nha?c, ba?o, VD, DVD, my? phâ?m v.v…

Ng???i thân thi? nhiê?u, vai thi? gâ?y không mang hê?t ????c nh??ng gi? muô?n mang theo. Anh Huyên, phu quân cu?a cô gia?o Hoa cho xe ?i va?o nh??ng con ????ng r??ng r??p la? va?ng, la? ?o? r??c r?? ca? bâ?u tr??i. Tôi no?i:

- Tr??i ?u ?a?i ng???i DC, la? ?e?p qua?, thiên nhiên tuyê?t v??i, thân cây mong manh mang ca? nh??ng ca?nh la? va?ng, la? ?o? n??ng tri?u. Mô?i c?n gio? bay ngang, la? va?ng, la? r?i rung rinh trong gio?. T?? d???i gô?c cây co? nh??ng ca?nh cây mo?c ra, rô?i la? ?âm chô?i na?y n??. La? t?? gô?c cây, la? trên ca?nh cây, la? t?? kh??p n?i. Ba?n tay cu?a Ta?o Ho?a thâ?t tuyê?t, tôi no?i luôn miê?ng.

Tô?i nghiê?p ng???i la?i xe, m??t chi? ch?m chu? nhi?n ????ng ?i, co?n ng???i ngô?i trong xe tha hô? ng??m la? hô?ng rô?i t?? t?? ?ô? sang ?o?, la? va?ng nha?t ?ô?i t?? ma?u sa?ng sang ma?u ?â?m, ca?nh thiên nhiên tuyê?t v??i. Mô?i lâ?n ?i va?o ????ng ngâ?p la? xanh chen lâ?n la? va?ng, la? non, la? ?o?, tôi reo vui:

- Tuyê?t v??i, tuyê?t v??i va? tuyê?t v??i.

Cô gia?o Mô?ng Hoa no?i:

- ?? DC co? hai mu?a ???c biê?t, mu?a Thu ng??m la? va?ng, mu?a Xuân ng??m hoa anh ?a?o n??.

Tôi nh?? ca?ch ?ây 10 n?m tôi ?a? t??ng la?m pho?ng s?? vê? DC v??i hoa anh ?a?o trên b?? hô?, bên do?ng sông tr???c to?a Ba?ch Ô?c, va? ????c kha?n thi?nh gia? cu?a ?a?i SBTN thi?ch thu?. Ng???i ti?nh trong tay ng???i ti?nh ?i trên la? va?ng trong mu?a Thu va? ng???i ti?nh trong tay ng???i ti?nh di?u nhau ?i ng??m hoa anh ?a?o.

Nga?y ?â?u tiên ?ê?n DC tôi ?i th?m chi? Sa?u Trân, chi? la? em dâu cu?a phu nhân ?a?i T???ng Cao V?n Viên. Nga?y x?a chi? hay ?i th?m Tô?ng Y Viê?n Cô?ng Ho?a cu?ng v??i ba? Viên va? mô?t sô? phu nhân kha?c. Ba? Viên th???ng ????c ca?c chi? go?i la? chi? T?. Chi? T? lu?c na?o cu?ng vui ve?, ân câ?n niê?m n?? v??i tâ?t ca? mo?i ng???i. Chi? T? ch?m so?c th??ng binh râ?t chu ?a?o, ?em t??ng cho anh em t?? ba?n cha?i ?a?nh r?ng, kh?n m??t va? nh??ng th?? câ?n du?ng kha?c.

Qua? kh?? hiê?n vê? nh? m??i nga?y hôm qua. Tô?ng Y Viê?n Cô?ng Ho?a la? bê?nh viê?n l??n nhâ?t miê?n Nam VNCH, gô?m h?n 4000 th??ng bê?nh trong bê?nh viê?n, co? ca? Chu?a, Nha? Th??.

Tr???c khi tôi ?ê?n thi? chi? Sa?u no?i: cô Duyên ?i, chi? m??i gia?i phâ?u, ngô?i xe l?n, nh?ng Duyên ?ê?n chi? se? tiê?p Duyên.

Nga?y x?a khi ?ê?n DC tôi ?? nha? chi? Sa?u, chi ??a tôi ?ê?n nha? ba? Trâ?n Thiê?n Khiêm ?n ph??. Ng???i bê?nh tiê?p ng???i kho?e ma?nh, tôi cu?ng lo. ?i?nh th?m va?i phu?t, chi? no?i mô?t l??i th??ng mê?n rô?i ?i, không ng?? chi? không ngô?i xe l?n. Co? le? cô? g??ng d?? l??m vi? chi? b???c nh??ng b???c khâ?p khê?nh. Tru?c Mai, con ga?i chi? ?ê?n t??c kh??c va?i phu?t sau, co? le? nha? ?? gâ?n. Tôi nh??c ?ê?n anh Trâ?n, anh â?y lu?c na?o cu?ng vui ve? va? râ?t nghê? si? nh?ng ?i ?âu rô?i cu?ng vê? nha?. Tôi râ?t th??ng nh??ng ba? qua? phu?, chi? Sa?u Trâ?n la? mô?t trong nh??ng qua? phu? ma? tôi râ?t th??ng.

R??i chi? Sa?u Trân tôi ?i th?m gia ?i?nh Trung t???ng Phan Tro?ng Chinh. ????ng va?o nha? hoa la? r??c tr??i, nga?y x?a tôi ?i th?m ông thâ?t xa. Thâ?t ra không biê?t ?? ?âu nh?ng pha?i ?i mâ?y gi?? ?ô?ng hô? m??i t??i, nga?y nay ông ba? ?? trong tha?nh phô?. Ba? Chinh, ?ô?c gia? na?o ?a? t??ng nghe Quan Ho? B??c Ninh hay ?ê?n th?m viê?ng B??c Ninh ?a? biê?t tiê?ng ho? tiê?ng ha?t cu?a ng???i B??c Ninh la?m cho ng???i ?ê?n rô?i không muô?n vê?. Tôi ?a? t??ng th?m viê?ng gia?o phâ?n B??c Ninh v??i pha?i ?oa?n t?? thiê?n YMCA, nghe nh??ng cô thiê?u n?? ng???i thiê?u sô? va? ca?c linh mu?c tre? ha?t Quan Ho? B??c Ninh. Khi t?? gia? B??c Ninh tôi nghe bu?i ngu?i, B??c Ninh ?i, tôi se? tr?? la?i.

 

Ba? Chinh kê? vê? 12 n?m tr???c, chu?ng tôi th?m gia ?i?nh ba? ?? thâ?t xa, vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n. Ba? râ?t hiê?u kha?ch, cha?u Vu? lu?c tôi ?ê?n th?m gia ?i?nh Trung T???ng ?? Saigon lu?c ?o? cha?u nho? xi?u, bây gi?? ?a? la? mô?t thanh niên, ch??ng cha?c tr???ng tha?nh, no?i n?ng lê? ?ô?, khiêm tô?n va? l??ng nghe nhiê?u h?n no?i. Cô con ga?i U?t cu?a Ba? miê?ng c???i t??i nh? hoa ?ang ngô?i tr???c ma?y vi ti?nh. Tôi râ?t th??ng gia ?i?nh na?y, thân thiê?n, dê? th??ng cho nên mô?i lâ?n vê? vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n, tôi ?ê?u ti?m ?ê?n th?m. Bao gi?? t??i cu?ng th?m gia ?i?nh Trung T???ng Phan Tro?ng Chinh, Trung T???ng Ngô Quang Tr???ng, Gia?o s? Nguyê?n Ngo?c An, ?a?i Ta? Nguyê?n V?n Y. ?a?i ta? Y thi? không ai ma? không biê?t ông. Ông la? mô?t nha? t???ng sô? tuyê?t v??i, xem miê?n phi? cho tâ?t ca? mo?i ng???i, cô An, con ga?i cu?a ông xem t?? vi t???ng sô? râ?t xuâ?t s??c. Ca si? Nguyê?t A?nh ha?t nha?c hu?ng râ?t ma?nh me? nh?ng không biê?t cô biê?t xem t???ng sô? hay không thi? không nghe no?i t??i.

Nga?y phu nhân ?a?i Ta? Y co?n sinh tiên, lu?c na?o tôi ?ê?n th?m tôi cu?ng ?? la?i du?ng c?m va? nghe kê? chuyê?n vê? nhiê?u ng???i.

Chu?ng tôi ?ê?n nha? phu nhân Trung T???ng Tr???ng, v??a b???c va?o c??a ?a? thâ?y hoa lan do?c theo lô?i ?i, ba?n th?? cu?a ông nho nho?, nhi?n ra c??a, hi?nh cu?a ông t??i c???i nh? ng???i sô?ng va? t??i h?n lu?c ông co?n sinh tiên. Ba? Tr???ng t??ng ngay cho tôi 2 CD nha?c cu?a con rê? la? nha?c si? Andy D??ng. Trên t???ng mô?t b??c tranh râ?t linh ?ô?ng, ma?u xanh cu?a nu?i r??ng, ma?u tr??ng cu?a ca?t biê?n, ba? Tr??ng no?i:

- B??c tranh na?y la? ba?n trai cu?a con ga?i ve?, lu?c cha?u ve? cha?u ch?a biê?t ?a? N??ng ?? ?âu, nh?ng cha?u t?? nghi? ve? ra. Khi m??i ngô?i xuô?ng xe, gio? lô?ng, lên ?ô?i không biê?t chô? na?o ?ê? ra?i tro, bô?ng nh?ng gio? l??ng, tr??i trong. Nhi?n xuô?ng biê?n, ?u?ng lu?c na?y la? trong b??c tranh ve? cu?a ng???i ba?n trai cu?a con ga?i.

Anh Lê ???c Luâ?n, nguyên la? hô?i tr???ng hô?i c??u sinh viên Chiê?n tranh chi?nh tri? ?a? La?t no?i:

- Th?a ba?, bây gi?? xe ?o? t?? ?a? N??ng ?ê?n ?e?o Ha?i Vân ?ê?u ng??ng la?i ?ô?t nhang trong miê?u th?? cu?a Trung T???ng, ?ê? câ?u nguyê?n cho chuyê?n ?i bi?nh yên, nghe no?i Trung T???ng linh l??m.

Ba? Tr??ng c???i thâ?t t??i:

- Tôi cu?ng nghe ng???i trong n???c no?i nh? thê?.

Nga?y x?a co?n ?? Viê?t Nam chu?ng tôi cu?ng th???ng nghe xe lên ?e?o Ha?i Vân ho??c xuô?ng ?ô?i thi?nh thoa?ng bi? tai na?n. Mô?i lâ?n bi? tai na?n nh? thê? thi? co? nhiê?u ng???i chê?t va? bi? th??ng. 

Trong lu?c ngô?i ?? pho?ng kha?ch nha? ba? Tr???ng tôi nhi?n lên t???ng thâ?y 3 thanh niên thiê?u n??, ?e?p, cao l??n nh? My?, m??t ma?y thông minh, tôi ?i?nh ho?i nh??ng ng???i thanh niên trai tre? na?y la? ai? Ba? Tr??ng no?i ngay:

- ?ây la? cha?u ngoa?i cu?a tôi, cha?u nô?i cu?a ông ba? Huy?nh V?n Cao.

Xung quanh nha? ba? Tr???ng cây râ?t ?e?p, nh? b??c tranh, la? va?ng, la? ?o? r??p mô?t go?c Tr??i. Ba? Tr???ng go?i ngay cho phu nhân Thiê?u t???ng Nguyê?n Duy Hinh, lu?c co?n sinh tiên Thiê?u T???ng Tr???ng th???ng no?i v??i chu?ng tôi:

- Thiê?u t???ng Nguyê?n Duy Hinh râ?t gio?i vê? â?p chiê?n l???c.

Rô?i chu?ng tôi ?i th?m gia ?i?nh T???ng Hinh, Thiê?u t???ng i?t no?i, chi? tra? l??i nh??ng câu ho?i cu?a nha? ba?o, v??a ?u? không d? không thiê?u. T???ng Hinh vâ?n co?n mô?t bâ?u nhiê?t huyê?t trong ng???i. Ông nh??c vê? nh??ng cuô?c ru?t quân câ?p tô?c v??i nh??ng phâ?n nô? trong lo?ng. Tôi ngâ?m ngu?i, nh??ng viê?c gi? liên quan ?ê?n quô?c gia dân tô?c ?ê?u do y? Tr??i, ?a?nh chi?u vâ?y, nh?ng chu?ng tôi cu?ng ha?nh diê?n vê? ng???i Viê?t Nam l?u vong kh??p n?i trên thê? gi??i vâ?n co?n nghi? vê? quê h??ng, tranh ?â?u cho mô?t quê h??ng không Cô?ng Sa?n. Thê? hê? th?? nhâ?t co? ?i qua thi? thê? hê? th?? hai, th?? ba vâ?n tiê?p tu?c tranh ?â?u cho Viê?t Nam thâ?t s?? co? T?? Do, Dân Chu? va? Nhân Quyê?n.

Chiê?u th?? sa?u, cu?ng nga?y tôi v??a ?ê?n Hoa Thi?nh ?ô?n, tôi tham d?? pha?t th???ng Truman-Reagan Medale of Freedom cho linh mu?c Nguyê?n V?n Ly?, do cô?ng ?ô?ng vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n va? vu?ng phu? câ?n tô? ch??c. Ông ?oa?n H??u ?i?nh, chu? ti?ch cô?ng ?ô?ng m??i râ?t nhiê?u ng???i, co? s?? hiê?n diê?n cu?a ba?c si? Nguyê?n Quô?c Quân, gia?o s? Nguyê?n Ngo?c Bi?ch va? phu nhân, ky? s? Vo? Thanh Nhân, gia?m ?ô?c ?iê?u ha?nh trung ??ng H??ng ?a?o Viê?t Nam. Ông cu?ng la? ?a?i diê?n cu?a ?a?i truyê?n hi?nh SBTN vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n, Tiê?n si? Edwards Lee, Tiê?n si? Lee ?ang vâ?n ?ô?ng tha?nh lâ?p viê?n ba?o ta?ng na?n nhân Cô?ng Sa?n, ?ô?ng ba?o tâ?n ti?nh ?o?ng go?p cho ba?o ta?ng viê?n na?y.

Ca?m ?ô?ng nhâ?t la? lu?c linh mu?c Thiên ?a?i diê?n cho linh mu?c Nguyê?n V?n Ly? ?ang ?? tu? ?? Viê?t Nam, la?nh huy ch??ng T?? Do, cô L?? Anh Th?, a?i n?? cu?a Trung T???ng L?? Lan, mô?t khuôn m??t tre? tranh ?â?u cho Nhân quyê?n Viê?t Nam, no?i vê? gia?i th???ng cao quy? na?y va? Tiê?n si? Edwards Lee, chu? ti?ch hô?i Victims of Communism Memorial Foundation lên trao gia?i th???ng. Ông no?i v??i kha?n thi?nh gia? r??ng ông va? hô?i cu?a ông vâ?n tiê?p tu?c tranh ?â?u cho nh??ng nha? tranh ?â?u cho T?? Do ?? Viê?t Nam cu?ng nh? ?? ca?c quô?c gia kha?c không co? T?? Do.

TRIÊ?N LA?M TRANH VA? PHA?T GIA?I TH???NG:

Chu?ng tôi ?ang ?i xe thi? tiê?ng cu?a ky? s? ?â?u Thanh Vân:

- Chi? ?i, chi? ?ang ?i ?âu? S??p khai ma?c hô?i nhiê?p a?nh rô?i, ?ê?n ngay, ?ê?n ngay.

?â?u Thanh Vân, ?ang la?m cho ?a?i A? Châu T?? Do lu?c na?o cu?ng chu ?a?o va? câ?n thâ?n.

Hô?i nhiê?p a?nh Viê?t Nam, vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n, hô?i tr???ng la? ông ?ô? Linh Dzu?ng, ?a? thu hu?t mô?t sô? ta?i t?? giai nhân gia nhâ?p la?m hô?i viên, la? nh??ng ng???i yêu nghê? thuâ?t nhiê?p a?nh, yêu thiên nhiên. Khi chu?ng tôi ?ê?n tr???ng Nova thi? nhiê?p a?nh va? nh??ng ng???i yêu anh ?a? ?â?y trong hô?i tr???ng. Gia?o s? Nguyê?n Ngo?c Ha?nh ?ê?n t?? miê?n B??c California ????c mo?i ng???i vây xung quanh ân câ?n cha?o ho?i, ông Nguyê?n Ngo?c Ha?nh ?a? chiê?m

92 gia?i th???ng, co? mô?t gia?i th???ng cao quy? cu?a Anh Quô?c. Ông Nguyê?n Ngo?c Ha?nh v??i gio?ng no?i ma?nh me?, ông no?i ông ?ê?n ?ây không pha?i ?ê? no?i vê? a?nh ma? no?i vê? con ng???i.

Ông ?ô? Linh Dzu?ng thi? no?i vê? s?? khiêm tô?n cu?a ng???i câ?m ma?y hi?nh trên bay, ho?c không bao gi?? la? b??t ?â?u va? không bao gi?? châ?m d??t, nghi?a la? pha?i ho?c ho?i không ng??ng, pha?i sa?ng ta?o không ng??ng.

Ng???i ????c vinh danh vi? go?p công râ?t nhiê?u cho hô?i Nhiê?p A?nh Viê?t Nam vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n gô?m co? nhiê?u ng???i ????c m??i lên sân khâ?u: Ky? s? Vo? Thanh Nha?n, ky? s? ?â?u Thanh Vân, ông ?inh Trâ?n,.v.v…

Ba?c si? Du?ng cho biê?t ông cu?ng la? ho?c viên cu?a hô?i Nhiê?p A?nh, bây gi?? ông phu? giu?p da?y la?i nh??ng ng???i ?ê?n sau. Ông no?i ông cu?ng la? ho?c tro? cu?a ông ?inh Trâ?n, la? pho? chu? ti?ch cu?a hô?i.

Nh??ng a?nh ?e?p ????c chiê?m gia?i th???ng, ????c chiê?u trên ma?n a?nh, nhiê?u ng???i chiê?m nhiê?u gia?i th???ng mô?t lu?c, nh??ng ng???i chiê?m gia?i th???ng la?: Tuâ?n Huy?nh, Tuâ?n Trâ?n, Yê?n Trâ?n, Peter ?ô?, ???c Nguyê?n, Hô?ng Nguyê?n, Hiê?p Pha?m, Ha?i D??ng, Bi?nh Nguyê?n, Kha?nh Ngô, Ha?i Ngô, Vân Hô?, Kha?nh Ngô, Huê? Phan, Mai Trâ?n, Ba?y Trâ?n, Nguyê?t Nguyê?n, ?oan Trang ?ô?, Trang Nga, Trâ?n Thu?y ?inh, v.v…

Nhiê?u ng???i ?e?p m??c a?o da?i tha th???t ?i qua ?i la?i, nh??ng bu?c a?nh chiê?m gia?i th???ng ????c ?ê? ?? ha?nh lang, la?m cho pho?ng ho?p ?e?p h?n.

Ông pho? hô?i tr???ng, ông ?inh Trâ?n, cha?y ?i ti?m th??c ?n chay cho nh??ng ng???i không ?n m??n.

Ông Nguyê?n Diêm, nguyên la? gia?m ?ô?c ?a?i A? Châu T?? Do ????c m??i lên pha?t biê?u ca?m t???ng, ông ????c râ?t nhiê?u anh em c??u sinh viên Vo? Bi? ?a? La?t (nguyên la? gia?o s? tr???ng Vo? Bi? ?a? La?t) nên ????c anh em Vo? Bi? th??ng mê?n. Ông v??a b???c lên sân khâ?u ?a? ????c nh??ng tiê?ng vô? tay vang dô?i ?? hô?i tr???ng.

Ca?nh thiên nhiên ?? Hoa Thi?nh ?ô?n qua? ?e?p cho nên sinh ra nhiê?u thi si?, v?n si?, ho?a si?, nghê? si?, v.v…

Ông ?ô? Linh Dzu?ng va? nh??ng ng???i trong ban ?iê?u ha?nh bâ?n tô?i t?m m??t mu?i, truyê?n thông ?ê?n râ?t ?ông, ky? gia? Thanh Tru?c ?? ?a?i A? Châu T?? Do pho?ng vâ?n cho ?a?i SBTN vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n, ông Trâ?n ?i?nh lâ?y hi?nh cho ba?o chi?…

Chu?ng tôi thâ?y niê?m vui va? ha?nh diê?n vê? nh??ng ng???i yêu thiên nhiên, sô?ng v??i thiên nhiên va? sa?ng ta?o nh??ng b??c a?nh tuyê?t v??i.

KY? NIÊ?M 16 N?M THA?NH LÂ?P ?A?I VNHN.

?ây la? lâ?n th?? 3 tôi tham d?? ky? niê?m tha?nh lâ?p ?a?i. Lâ?n th?? nhâ?t la? 10 n?m ky? niê?m, lâ?n th?? hai la? 12 n?m va? gi?? la? lâ?n th?? ba. Trong 14 n?m la?m viê?c v??i nhiê?u ky? niê?m ?e?p, thi?nh gia? go?i va?o ?o?ng go?p y? kiê?n vê? ch??ng tri?nh. Tôi phu? tra?ch ch??ng tri?nh Không he?n lu?c 10 pm gi?? Hoa Thi?nh ?ô?n mô?i tuâ?n va?o nga?y th?? sa?u. Co? thi?nh gia? ?ê? nghi? pho?ng vâ?n thêm ca?c vi? la?nh ?a?o tinh thâ?n. Tôi ????c may m??n pho?ng vâ?n Ho?a Th???ng Thi?ch Tâm Châu ?? Canada, cô? Ho?a Th???ng Thi?ch Minh Tâm ?? Pha?p, Ho?a Th???ng Thi?ch Nh? ?iê?n ?? ???c, ???c Cha William Skytad, nguyên la? chu? ti?ch hô?i ?ô?ng gia?m mu?c Hoa Ky?, ???c Cha Mai Tha?nh L??ng, ???c cha ?inh ???c ?a?o, ???c cha Nguyê?n V?n Tô?t, s?? thâ?n cu?a Vatican. ???c cha Barnard ?? ???c, v.v… va? nhiê?u vi? nô?i danh nô?i tiê?ng kha?c ?? kh??p n?i trên thê? gi??i.

Cô gia?o Lê Tô?ng Mô?ng Hoa th???ng no?i v??i tôi:

- Chi? Kiê?u My? Duyên ?i, em th??ng anh chi? em ?a?i VNHN l??m, ch?a bao gi?? em thâ?y mô?t ca?i ?a?i nghe?o nhâ?t thê? gi??i nh? ?a?i VNHN. Nh?ng anh chi? em th??ng nhau l??m, ?o? la? ly? do em hay nâ?u th??c ?n ?em ?ê?n cho anh chi? em ?n.

Ky? gia? Thanh Tru?c no?i:

- Chi? ?i, nga?y x?a v??a ?i la?m v??a ?i ho?c, em, anh Vo? Tha?nh Nhân, anh Ngô Ngo?c Hu?ng, nga?y na?o tu?i em cu?ng ???i, ?ê?n nha? ai, ng??ng la?i ?â?u tiên la? no?i tu?i em ?o?i qua?, co? gi? cho tu?i em ?n không?

Thanh Tru?c v??i gio?ng no?i vô cu?ng chân thâ?t:

- Chô?ng em la? c??u tu? nhân, tu?i em ?a?m c???i lu?c ba em co?n ?? trong tu? d???i chê? ?ô? Cô?ng Sa?n. Chô?ng em ?a? t??ng ?i tu?, ba em ?i tu?…

Ba em ha?i lo?ng v??i con rê? miê?n Nam, no?i r??ng con ga?i không ????c lâ?y chô?ng Viê?t Cô?ng.

Tu?i em cu?ng th??ng ?a?i VNHN, nghe?o l??m nh?ng anh chi? em th??ng nhau l??m.

Tôi ???t 2 ve? VIP trong tay cu?a Thanh Tru?c va? ân câ?n:

- Chi? biê?t em la?m viê?c vâ?t va? l??m, ngoa?i gi?? la?m cho ?a?i A? Châu T?? Do, co?n la?m cho ?a?i SBTN, nh?ng thê? na?o em cu?ng pha?i ?ê?n v??i chi?, ngô?i chung ba?n v??i chi?, nhâ?t ?i?nh không thê? thay ?ô?i, em m??c a?o ?e?p rô?i không câ?n vê? thay ?ô? kha?c n??a.

Anh Phu?c, phu quân cu?a Thanh Tru?c yê?m tr?? viê?c la?m cu?a v?? tô?i ?a, nga?y x?a cu?ng nh? bây gi??, bây gi?? ca?c cha?u ?a? l??n, tha?nh ta?i, hai v?? chô?ng cu?ng tha?nh th?i.

Th??c hiê?n xong 5 shows ?? ?a?i SBTN, tru? s?? n?m nay rô?ng ra?i h?n nga?y x?a, co? pho?ng ho?p, pho?ng trang ?iê?m, pho?ng ?n v.v..

Chu?ng tôi ?ê?n chô? ho?p cu?a VNHN, mo?i ng???i ?ang ???ng s??p ha?ng, tôi phu?c qua?. Giâ?y m??i la? 6 gi?? chiê?u nh?ng m??i 5 gi?? ma? quan kha?ch ?a? ?ê?n gâ?n châ?t nha? ha?ng. X???ng ngôn viên xuâ?t s??c (nh?ng không la?nh l??ng) Nguyê?n V?n Kha?nh va? Nguyê?n Thi? M??t Nâu ?a? co? m??t ?ang ???ng gâ?n sân khâ?u. MC Nguyê?n V?n Kha?nh no?i:

- Co?n 3 phu?t n??a la? 6 gi?? chu?ng tôi se? khai ma?c, ???c biê?t cu?a ?a?i VNHN la? khai ma?c ?u?ng gi??, xin m??i ?ô?ng ba?o va?o chô? ngô?i.

Chu?ng tôi thâ?y Hô?ng Trâ?n va? mô?t sô? chi? em ?ang ngô?i ?? ba?n soa?t ve?, ng???i ?ê?n tâ?p nâ?p, tôi biê?t thê? na?o cu?ng se? co? mô?t sô? ng???i ra vê? vi? không ???t ve? tr???c, ?u?ng nh? thê? na?y m??i biê?t sô? ng???i ra vê? ha?ng tr?m ng???i. Ng???i tre? C???ng Nguyê?n ?ê?n t?? St Louis pha?i xin lô?i va? ??a kha?ch ra c??a, he?n n?m sau.

Tôi nghe cô ga?i tre? no?i:

- Ba ?i, ba ?i, gia ?i?nh mi?nh 7 ng???i, ba?n na?o trô?ng thi? va?o.

?ô?ng h??ng l??n tuô?i no?i:

- Không ????c ?âu con, ba?n ng???i ta ???t hê?t rô?i.

Mô?t sô? anh chi? em x???ng ngôn viên duyên da?ng ???ng ?ê? cho kha?ch ngô?i, co? ng???i ?i ca? gi?? ?ô?ng hô? ch?a co? chô? ?â?u xe, b?ng qua ????ng tr??i tô?i s?? dê? bi? tai na?n.

Cha?o c?? Viê?t My?, mô?t phu?t m??c niê?m, anh Nguyê?n T???ng Th???c trong bô? quân phu?c chi?nh tê?, ?iê?u ha?nh cuô?c cha?o c?? trang nghiêm. X???ng ngôn viên Nguyê?n V?n Kha?nh, nha? v?n Nguyê?n Thi? M??t Nâu duyên da?ng dê? th??ng la?m â?m lo?ng ?ô?ng h??ng.

Ba?i diê?n v?n cu?a Tô?ng gia?m ?ô?c Kiê?u Loan ?â?y y? nghi?a, gio?ng ?o?c ngo?t nga?o cu?a cô la?m mo?i ng???i l??ng nghe.

?a?i VNHN co? lâ?p tr???ng quô?c gia, tâ?t ca? anh chi? em quyê?t mô?t lo?ng ?â?u tranh cho quê h??ng co? T?? Do Dân Chu? Nhân Quyê?n.

Lo?ng nhiê?t huyê?t h???ng vê? quê h??ng, tranh ?â?u cho quê h??ng ?ô?c Lâ?p cu?a ?ô?ng ba?o Hoa Thi?nh ?ô?n va? vu?ng phu? câ?n qua nh??ng tiê?ng vô? tay vang dô?i ca? hô?i tr???ng. Chu?ng tôi ca?m thâ?y â?m lo?ng, va? â?m lo?ng nh??ng ng???i chiê?n si? ?a? ?i va?o lo?ng ?â?t me?.

Cô Thu Hô?ng, ?a?i diê?n cho ?a?i VNHN vê? t?? ???c Quô?c, Hoa?ng Yê?n t?? Pha?p, gia?o s? Ngô Quô?c Si?, ky? gia? Triê?u Phô? t?? miê?n B??c Cali, C???ng Nguyê?n, Hoa?ng Trâ?n ?ê?n t?? St Louis, Gia?o s? Kim vê? t?? Houston, Texas. Hô?ng Trâ?n t?? Austin, anh Nguyê?n T???ng Th???c t?? New Jersey, v?? chô?ng nha? v?n Nguyê?n ?i?nh Toa?n vê? t?? Oklahoma, nha? v?n V??ng Ky? S?n va? pha?i ?oa?n ?ê?n t?? New Orleans.

TH?M VO? ????NG CU?A VO? S? ?Ô?NG SI? HÔ?I.

Vo? ????ng cu?a vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i ????c tô? ch??c trong trung tâm sinh hoa?t cu?a County, khang trang, ?e?p, co? ng???i canh c??a (không co? ai da?m gây ân oa?n giang hô? vô vo? s??). Vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i la? ho?c tro? cu?a Master Susiki, ng???i Nhâ?t sang Viê?t Nam lâ?y v?? Nhâ?t la?m huâ?n luyê?n cho ca?nh sa?t VNCH. Ông m?? vo? ????ng ?? Huê?, ?a?o ta?o biê?t bao nhiêu vo? s? danh tiê?ng, si? khi? anh hu?ng nh? vo? s? ?ô? Nhuâ?n, gia?o s? ?a?i ho?c Huê?, sau khi Viê?t Cô?ng va?o, ông tô? ch??c chô?ng Cô?ng, ông bi? Viê?t Nam x?? b??n. Vo? s? ?ông, gia?o s? ?a?i ho?c miê?n ?ông Hoa Ky?, trong lu?c tra? l??i cuô?c pho?ng vâ?n cu?a chu?ng tôi, vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i nh??c ?ê?n nh??ng s? huynh nh?: S? tr???ng Ha? Quô?c Huy, Nguyê?n Phu?c Vi?nh Tung, Nguyê?n V?n Quang…

Vo? ????ng ngoa?i vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i co?n co? thêm 3 vo? s?: vo? s? John Long, vo? s? Huy, mô?t vo? s? tre? Tony Long Nguyê?n ?a? t??ng chiê?m gia?i vô ?i?ch cu?a tiê?u bang Virginia. Ca?c vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i v??i bô? vo? phu?c ma?u ?en, khuôn m??t giô?ng ta?i t?? xine ?a?i Ha?n. Nu? c???i hiê?n la?nh, vo? s? Huy, d???c si?, nh??ng ng???i vo? s? na?y la? ho?c tro? cu?a vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i, ho?c mô?t th??i gian thâ?t lâu rô?i tr?? tha?nh vo? s? cho nên nhiê?u ng???i ?? vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n no?i vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i ?a? ?a?o ta?o biê?t bao nhiêu nhân ta?i ?? nhiê?u n?i.

Ca?c vo? sinh tre?, em na?o cu?ng cao, khuôn m??t ?e?p, co? em no?i tiê?ng Viê?t thông tha?o, co? em chi? no?i tiê?ng Anh. Ca?c em biê?u diê?n thê? ?a? thâ?t cao, ma?nh me?, vun vu?t, m??t ca?c em sa?ng ng??i, ca?c vo? s? tiê?p kha?ch ân câ?n niê?m n??.

Pha?i ?oa?n th?m viê?ng vo? ????ng cu?a vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i gô?m co? ky? s? Pha?m V?n ?a?m, Phong tra?o Gia?o Dân Boston, C???ng Nguyê?n, chuyên viên ?i?a ô?c ?ê?n t?? St Louis, anh Pha?m V?n ?a?m thu hi?nh không ng??ng. Kiê?u My? Duyên pho?ng vâ?n, C???ng Nguyê?n chu?p hi?nh, hi?nh a?nh cu?a vo? sinh tre? Viê?t Nam gây s?? chu? y? cu?a nhiê?u ng???i. S?? kho?e ma?nh, v??n lên, ca?c em tra? l??i cuô?c pho?ng vâ?n cu?a chu?ng tôi: ca?c em ho?c vo? vi? ?ê? t?? vê?, tu ti?nh, co? tinh thâ?n vo? si? ?a?o giu?p ??? ng???i kha?c, em na?o a?nh m??t cu?ng sa?ng r??c, ng??c ???n vê? phi?a tr???c, vui ve?, tinh nghi?ch nh?ng khi ?â?u m??i thâ?y s?? ma?nh liê?t tiê?m ta?ng trong c? thê? cu?a nh??ng ng???i tre? vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n.

20 n?m g??p la?i vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i vâ?n không gia?, co? le? s?? luyê?n tâ?p la?m cho thâ?y da?y vo? tre? ma?i không gia?, phu nhân cu?a vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i cu?ng la? chuyê?n viên ?i?a ô?c.

Vê? ?ê?n Orange County tôi vâ?n co?n nh?? tiê?ng c???i cu?a tre? th?, tiê?ng cha?o ma?nh me? cu?a ca?c em ?? vo? ????ng cu?a vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i. Vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i ?a? m?? vo? ????ng ?? nhiê?u n?i va? ?a?o ta?o biê?t bao ng???i, biê?t bao viên ch??c cu?a chi?nh quyê?n Hoa Ky?.

Vê? ?ê?n ?a?i VNHN, ky? s? Pha?m V?n ?a?m va? chuyên viên C???ng Nguyê?n vâ?n co?n khen ng??i ca?c em mô?t ca?ch n??c n??, ky? s? ?a?m no?i:

- T??ng lai cu?a cô?ng ?ô?ng, cu?a dân tô?c la? ?? ca?c em, thê? hê? tre?.

Tinh thâ?n tra?ng kiê?n trong thân thê? kho?e ma?nh.

Vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i du?ng hê?t thi? gi?? co?n la?i cu?a mi?nh ngoa?i gi?? ?i la?m cho cô?ng ?ô?ng, cho nh??ng thê? hê? tre?. Khi tôi no?i v??i ky? s? ?â?u Thanh Vân la? tôi muô?n th?m vo? ????ng cu?a vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i thi? Vân no?i:

- Vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i nô?i tiê?ng l??m, vo? ????ng cu?a ông ?a?o ta?o nhiê?u nhân ta?i l??m.

?ê?n n?i ma? ho?i mô?t ng???i ma? Vua biê?t m??t Chu?a biê?t tên kho?i câ?n biê?t ?i?a chi? vâ?n co? ng???i ??a tôi vê? t??i chô?n. Ch??ng ha?n ho?i trong gi??i quân nhân nh? Vo? Bi? ?a? La?t, c??u sinh viên tr???ng Chiê?n Tranh Chi?nh Tri? ?a? La?t, nha? ca?c T???ng Ngô Quang Tr???ng, T???ng Phan Tro?ng Chinh, T???ng Nguyê?n Duy Hinh, hay nha? ?a?i ta? Nguyê?n V?n Y, mô?t vi? xem t?? vi thâ?n sâ?u ai cu?ng biê?t.

Tôi ????c may m??n la? n?? pho?ng viên chiê?n tr???ng quen nhiê?u cho nên ?i ?ê?n ?âu muô?n th?m ai cu?ng ????c toa?i nguyê?n.

Tuy nhiên ca si? Nguyê?t A?nh ?ang ?? Florida nên tôi muô?n ?ô?t mô?t ne?n nhang trên ba?n th?? cu?a ông ba? ?a?i Ta? Y cu?ng không co? c? hô?i vi? nha? bo? trô?ng không co? ng???i m?? c??a.

R??i vo? ????ng cu?a Vo? s? ?ô?ng Si? Hô?i chu?ng tôi tr?? vê? ?ai Viê?t Nam Ha?i Ngoa?i no?i chuyê?n trên ?a?i, g??p gia?o s? Kim ?ê?n t?? Texas, gia?o s? Thông L??ng, Thu?c ?oan, Nhâ?t Tr???ng m??i t??i ?a?i no?i chuyê?n. Muô?n no?i gi? thi? no?i, no?i vê? ky? niê?m la?m viê?c v??i ?a?i nhiê?u n?m, tôi m??i thi?nh gia? tham d?? ?a?i hô?i nga?y chu?a nhâ?t, nh?ng cô Kiê?u Loan no?i hê?t ve? rô?i.

B?ng Tâm, Thu?c ?oan, Nguyê?t Nguyê?n, Trâ?n Thiên, Nhâ?t Tr??ng co? m??t ta?i ?a?i, ng???i ra ng???i va?o tâ?p nâ?p.

Cô Thu Hô?ng ?ê?n t?? ???c no?i:

- Không biê?t tô?i nay em ?? ?âu.

Tôi c???i:

- Em ???ng lo, ?ô?ng ba?o ?? ?ây tô?t l??m, nha? na?o cu?ng rô?ng l??m, ho?c tro? cu?a chi? m??i chi? vê? nha? ?? nh?ng chi? ?a? co? chô? ?? rô?i, nê?u em câ?n thi? chi? go?i ho?c tro? cu?a chi? ?ê?n ?o?n em, hay la? em vê? nha? cô gia?o Tô?ng Mô?ng Hoa ?? chung v??i chi??

No?i xong rô?i tôi va?o pho?ng ghi âm no?i no?i rô?i ?i. V??a ra g??p gia?o s? Ngô Quô?c Si? ?ê?n t?? miê?n B??c Cali, v?? chô?ng nha? v?n Nguyê?n Thi? M??t Nâu ?ê?n t?? miê?n Nam. M??t Nâu no?i:

- Chi? Tha?i Ha? trên ????ng t??i.

Tô?i nghiê?p nhâ?t la? ng???i ?i ?o?n ng???i, tô? ch??c na?o cu?ng vâ?y, ng???i vâ?t va? nhâ?t la? ra phi tr???ng ?o?n ng???i, rô?i lo chô? ?n ?? cho ho?, ch?a kê? nh??ng kha?ch muô?n ?i th?m ng???i na?y ng???i no? nh? Kiê?u My? Duyên thi? muô?n ?i th?m tâ?t ca? mo?i ng???i quen biê?t t?? mâ?y chu?c n?m tr???c.

Hoa?ng Yê?n ?ê?n t?? Pha?p go?i tôi rô?i ri?t:

- Chi? ?i, anh Hu?ng ?ang ?ô? ba?nh xe?o chay cho chi?.

Tôi no?i:

- Ca?m ?n, ca?m ?n. Hô?ng Thu?y, c??u n?? sinh Tr?ng V??ng, cu?ng th??i v??i chu?ng tôi, Hô?ng Thu?y s??p t??i rô?i.

Hô?ng Thu?y t??ng cho tôi Nh??ng Ca?nh Hoa Da?i ma?u va?ng, sa?ch da?i 415 trang, hi?nh cu?a Hô?ng Thu?y ?? trang bi?a sau v??i nu? c???i thâ?t t??i, tâ?p sa?ch gô?m co? truyê?n ng??n, th? va? nha?c, th? cu?a Hô?ng Thu?y ????c nhiê?u nha?c si? danh tiê?ng phô? nha?c nh? Pha?m Anh Du?ng v??i Mô?ng Tr?ng V??ng, nha?c si? V?n S?n Tr??ng.

Chu?ng tôi ha?nh diê?n v??i ng???i c??u n?? sinh Tr?ng V??ng Hô?ng Thu?y.

 Trong buô?i c?m tô?i v??i v?? chô?ng nha? v?n Nguyê?n Thi? M??t Nâu, Hô?ng Thu?y, Hoa?ng Yê?n va? Kiê?u My? Duyên ?? mô?t nha? ha?ng, Hoa?ng Yê?n no?i vê? mô?i ti?nh cu?a ng???i DC va? Paris, no?i chuyê?n không ng??ng nghi?, no?i vê? nh??ng chuyê?n bay Paris, DC, nh??ng chuyê?n ?i trong ????ng r??ng v.v..

Vi? ng???i yêu chim Hoa?ng Yê?n bo? tâ?t ca? ?ê? vê? DC.

Ôi ti?nh yêu, s??c ma?nh cu?a ti?nh yêu. Hô?ng Thu?y la? th??ng gia tha?nh công ?? vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n, nh?ng không no?i vê? th??ng ma?i ma? chi? no?i vê? v?n th? v??i nh??ng tiê?ng c???i rô?n ra?. M??t Nâu thi? buô?n buô?n co? le? mê?t vi? bê?nh tim hoa?nh ha?nh, mê?t mo?i chu?t rô?i thôi tiê?p tu?c la?m viê?c.

Hô?ng Thu?y tr???c khi ??a chu?ng tôi ?i ?n, chu?ng tôi cu?ng Hoa?ng Yê?n va? Hô?ng Thu?y th?m thân mâ?u cu?a Ngô Ngo?c Hu?ng, v??a b???c va?o ba? c?? ho?i tôi:

- Kiê?u My? Duyên ?ê?n t?? California, bao gi?? vê?, tôi thi?ch ?i ma? ?? mô?t chô? no?i xong cu? ??a tay lên:

- Gâ?n 100 tuô?i rô?i, nga?y x?a ?i nhiê?u l??m, ?i kh??p n?i, ?ê?n ?âu thi?ch ?? nha? h?n kha?ch sa?n. Cu? ba? va? Hu?ng ?a? t??ng ?? Chu?a Ba?t Nha?, Santa Ana, nha? ba?c si? Thomas Vo? va? ?? nha? ba? con ?? kh??p n?i.

Cu? ba? nh??c nhiê?u vê? ba? con va? nh??c chuyê?n x?a tôi cu?ng v??a g??p cu? Vân trong lê? pha?t gia?i th???ng cho cha Nguyê?n V?n Ly?, cu? Vân n?m nay trên 100 tuô?i, cu? no?i:

- ?? ?âu co? tranh ?â?u la? tôi ?ê?n, tôi vui l??m khi thâ?y anh em mi?nh tranh ?â?u, kh?n qua?ng cô? la? c?? Viê?t Nam, cu? ha?nh diê?n chi? va?o la? c?? va?ng ba so?c ?o?.

?? ?a?i VNHN, mô?t không khi? gia ?i?nh, ai ?o?i thi? c?? ?n, ba? con, thi?nh gia? ?em th??c ?n ?ê?n nha? ha?ng ?u? th??: cha? gio?, thi?t n???ng, tra?i cây, b??p n???ng, ke?o, ba?nh, m??t,v.v..

R??i cu? ba?, ra pho?ng kha?ch chu?ng tôi g??p râ?t nhiê?u ng???i cao niên ?ang ngô?i trên xe l?n, nha? cu?a nh??ng ng???i gia?. Buô?i tô?i cây co? biê?n tha?nh ma?u ?en vi? a?nh ?e?n m?? m?? không ?u? a?nh sa?ng ban ????ng qua? nho? nê?u không nh?? Hoa?ng Yê?n chi? ????ng thi? không bao gi?? chu?ng tôi ?ê?n ????c nha? cu?a nh??ng ng???i cao niên.

Cu? ba? thân mâ?u cu?a Hu?ng ??a chu?ng tôi ra tâ?n c??a, c?? ?i tho?n tho??t không câ?n gâ?y, không câ?n xe l?n. Tôi nhi?n M??t Nâu, Hô?ng Yê?n, Hô?ng Thu?y va? t?? nhu?: không biê?t chu?ng tôi co? sô?ng ????c nh? cu? Nh?n na?y không?

Hô?ng Thu?y ??a chu?ng tôi ?ê?n tiê?m ?n sang tro?ng, chu? nhân ng???i Viê?t Nam, nha? ha?ng ?e?p, trong khu My?, kha?ch ha?ng la? ng???i My?, Hô?ng Thu?y no?i:

- Pha?i ??a quy? vi? ?ê?n n?i la? la? h?n ?? Eden.

Eden la? khu phô? cu?a ng???i Viê?t Nam, nghe no?i Hô?ng Thu?y co? c? s?? th??ng ma?i va? râ?t tha?nh công, buô?i tôi cô ?ê? nghi? ??a chu?ng tôi ?i George by Night cu?a vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n nhâ?t ?i?nh la? pha?i ?e?p. Hô?ng Thu?y ngoa?i giao râ?t rô?ng, no?i ?ê?n Hô?ng Thu?y ai cu?ng biê?t, Hô?ng Thu?y Tr?ng V??ng v.v..

Mô?t buô?i c?m tô?i v??i tiê?ng c???i reo vui, M??t Nâu cho em co? ?au tim n??ng, nh?ng cuô?i cu?ng vê? ????c Cali, tuyê?t rô?i.

NH??NG NG???I TÔI ?A? G??P: RÂ?T DÊ? TH??NG

Vê? Hoa Thi?nh ?ô?n ky? na?y tôi g??p thâ?t nhiê?u ng???i, nhiê?u ng???i râ?t dê? th??ng. ????c qua? t??ng nh??ng ba?i viê?t thâ?t sâu s??c cu?a cô gia?o Tô?ng Mô?ng Hoa, CD nha?c va? tâ?p th? thiê?n cu?a Nghiêu Minh, CD cu?a ca si? Vu? Hoa?n ?? Cali, truyê?n ng??n, th? cu?a Hô?ng Thu?y, ba?nh ngo?t cu?a Hoa?ng Yê?n, ba?o Viê?t My?, ba?o Tre?, ba?o V?n Nghê?, v.v..

D???c si? Ngô Thi? Hiê?n lu?c na?o cu?ng diê?n nh? lu?c la?m chu? ti?ch cu?a ?a?i ho?c xa? Trâ?n Quy? Ca?p. ?a?i ho?c xa? co? nh??ng sinh viên xinh ?e?p ?ê?n t?? ca?c ti?nh miê?n Trung, Cao nguyên trung phâ?n, miê?n ?ông va? miê?n Tây v.v.. Diê?n va? ?iê?u cho nh??ng lu?c ?i vâ?n ?ô?ng ha?nh lang quô?c hô?i Hoa Ky? cho T?? Do, Dân Chu? Nhân Quyê?n Viê?t Nam vâ?n ?i tho?n tho??t t?? ha?nh lang na?y ?ê?n ha?nh lang kha?c.

Trong buô?i ky? niê?m 16 n?m tha?nh lâ?p ?a?i VNHN, mô?t phu? n?? xinh ?e?p trong chiê?c a?o da?i r??c r?? g??p tôi va? no?i:

- Tôi la? me? cu?a Nguyê?n ?i?nh Th??ng.

Tôi nhâ?n ngay ra chi?, bao nhiêu n?m g??p la?i ng???i phu? n?? na?y vâ?n ?e?p va? t??i nh? hoa. Hi?nh nh? phu? n?? vu?ng Hoa Thi?nh ?ô?n diê?n h?n phu? n?? miê?n Tây Hoa Ky?. Co? le? la? va?ng r??c r??, la? ?o? r??c r?? la?m cho ng???i phu? n?? sô?ng v??i thiên nhiên, tre? lâu va? diê?n, ?iê?u h?n nh??ng n?i kha?c?

Tôi b??t tay râ?t nhiê?u ba? con, nh?ng không co? ho?i tên. Tôi g??p nha? v?n Huy?nh V?n Phu?, c??u sinh viên Vo? Bi? ?a? La?t ?a? t??ng ?ê?n miê?n Nam Cali ra m??t sa?ch va? ????c u?ng hô? nhiê?t liê?t da?o na?o, gô?c binh chu?ng Thu?y Quân Lu?c Chiê?n nên ????c nhiê?u chiê?n si? th??ng mê?n.

Ky? s? Ngô Ngo?c Hu?ng vâ?n nghi?ch ng??m nh? thu?? na?o, anh em lên ?a?i chu?c Hu?ng va? ng???i ?e?p s??m cho anh chi? em va? thi?nh gia? uô?ng r???u m??ng. Ti?nh duyên la? ca?i sô?, sô? ng???i na?o thi? se? g??p ng???i ?o?.

?? x?? la?nh nhiê?u ng???i thi?ch tâ?p thê? thao thê? du?c, môn ho?c Hoa?n Nhiên Khi? Công cu?ng ????c nhiê?u ng???i yêu chuô?ng. Cô gia?o Mô?ng Hoa, anh Huyên, Ba?c si? Nguyê?n Y ???c, nha? khoa ho?c gia na?y cu?ng yêu chuô?ng thê? thao. Cô Thu Hô?ng, ca?nh tay bi? th??ng thu?? na?o cu?ng cô? g??ng tâ?p luyê?n ?ê? co? s??c kho?e, da?ng cao, ca?nh tay cô ??a cao, ng???i ?e?p la?i ?e?p h?n. Nha? cô gia?o Mô?ng Hoa tr???c nha? la? ?o? r??c r??, sau nha? la? ru?ng v??i la? va?ng, la? ?o? chen lâ?n nhau, tuyê?t l??m. Tâ?p ngoa?i tr???c co? ky? gia? Thanh Tru?c, Mô?ng Hoa, anh Huyên, Thu Hô?ng. Tâ?p ?? pho?ng kha?ch v??i ba?c si? Nguyê?n Y ???c, ba?c si? co?n tâ?p luyê?n thi? ai ma? không tâ?p ch??? Nh?ng ba?c si? Nguyê?n Y ???c pha?i tra? l??i cuô?c pho?ng vâ?n cu?a ?a?i VOA nên d??n anh Huyên:

- Anh thu hi?nh nhiê?u nhiê?u nhe?, cho tôi tâ?p ba?i na?y ?ê? tôi tâ?p tiê?p.

Nhi?n qua ca?ch tâ?p luyê?n mo?i ng???i ?ê?u biê?t ông ba?c si? na?y cu?ng nhiê?u n?m tâ?p luyê?n, riêng cô gia?o Mô?ng Hoa va? phu quân th???ng xuyên ?i tâ?p Tai Chi nên tay chân râ?t nhanh nhe?n, c?? ?ô?ng nhi?p nha?ng. Nha? cô gia?o không pha?i la? chi?nh tri? gia, không pha?i th??ng gia nh?ng ?iê?n thoa?i reo không ng??ng nghi? t?? sa?ng ?ê?n chiê?u vi? cô gia?o va? phu quân la?m viê?c t?? thiê?n giu?p ng???i nghe?o ?? Viê?t Nam, cho ho?c bô?ng tre? em, v.v…

?â?u Thanh Vân, Thanh Tru?c, ng???i na?o cu?ng thông minh va? ho?c râ?t nhanh. Hoa?n Nhiên Khi? Công ?? ?âu cu?ng tâ?p ????c, ?ô?ng ta?c nhe? nha?ng. Trong nha? ha?ng v?? chô?ng nha? v?n M??t Nâu, Hoa?ng Yê?n, Hô?ng Thu?y cu?ng tâ?p ????c.

Tôi may m??n g??p toa?n la? ng???i thông minh, ly? t???ng nhâ?t la? tâ?p ?? sân sau cu?a nha? cô gia?o Mô?ng Hoa, tâ?p ngoa?i tr??i cây ca?nh ?e?p tuyê?t v??i.

Tôi ao ???c tôi ????c h?u tri? se? ?i kh??p n?i trong thiên ha?, la?m shows cho tivi, radio, la?m viê?c t?? thiê?n va? tâ?p Hoa?n Nhiên Khi? Công, Tai Chi hay nh??ng viê?c nhe? nha?ng kha?c co? thê? giu?p ai ????c ?iê?u gi? ho? thi?ch giu?p b??i vi? ???i sô?ng cu?a ng???i l??n tuô?i chi? biê?t nga?y hôm nay co?n nga?y mai không ai biê?t viê?c gi? se? xa?y ra.

G??p Mai Ly biê?t Mai Ly kho?e h?n tôi, tôi m??ng. Mâ?y tha?ng tr???c nghe Mai Ly ?i mô? na?o tôi s?? qua?, câ?u nguyê?n cho Mai Ly liên tu?c. Câ?u cho cô ga?i xinh ?e?p tre?, cô? lo?ng v???t qua nh??ng nô?i kho? kh?n ?ê? tiê?p tu?c giu?p ??? nhiê?u ng???i.

Ca si? Hoa?n Vu? ?ê?n t?? Cali, ca nh??ng ba?i ca ti?nh ca?m. MC Nguyê?n V?n Kha?nh, Nguyê?n Thi? M??t Nâu la?m viê?c tâ?n ti?nh, ng???i na?o la?m viê?c cu?ng không ?n uô?ng, ng???i na?o ????c ?ô?ng ba?o th??ng thi? bao gi?? cu?ng quên thân mi?nh.

Mô?t ca si? cu?ng la? ba?c si? ngâm ba?i ?ôi M??t Ng???i S?n Tây tuyê?t v??i.

Vo? si? Vovinam, 6 ???ng, 40 n?m tâ?p luyê?n: Tha?nh Long ti?ch c??c giu?p cho ban tô? ch??c râ?t nhiê?u, riêng gia?o Kim la?i xe 38,000 d??m vê? DC la?m viê?c giu?p anh em la?m nhiê?u ng???i ca?m phu?c. Gia?o s? L??ng Thông phu? tra?ch ?o?n ng???i na?y ng???i no?. Kiê?u Loan, tô?ng gia?m ?ô?c cu?ng ?i ?o?n ng???i.

Ng???i tôi mê?n va? ca?m phu?c thi? nhiê?u l??m, la?m sao kê? hê?t, thôi thi? viê?t nh??ng gi? mi?nh nh?? v?y.

Câ?u xin ?n trên ban ph???c la?nh cho tâ?t ca? mo?i ng???i, cho ?ô?ng h??ng ????c ha?nh phu?c, vui ve? va? nhiê?u may m??n ?ê? co?n g??p la?i nhau.

KIÊ?U MY? DUYÊN