II. Phẩm chất nước ở Fountain Valley và các thành phố lân cận Little Saigon như thế nào?

    Nếu bạn gọi "WS/WF sale reps" đến nhà, họ sẽ "show off" về lĩnh vực chuyên môn về nước của họ, làm thí nghiệm ngay tại bếp của bạn, cho thấy nước của nhà bạn có độ hardness là bao nhiêu, Chlorine cỡ nào, v.v...

    Bạn không cần phải nghe "WS sale reps" nói nước của nhà mình như thế nào; hãy tự mình đọc bản báo cáo về nước "Water Quality Report" ở Fountain Valley (nước ở Fountain Valley lấy từ 6 giếng nước và Công Ty Cung Cấp Nước "Metropolitian Water District of Southern California (MWD)".

    Nhấn vào đây nếu bạn muốn biết phẩm chất nước của các nơi khác trên toàn nước Mỹ. Bạn cũng có thể tìm đọc độ hardness trên toàn nước Mỹ từ cơ quan United States Geological Survey (USGS)

   Trở lại TP Fountain Valley, tìm đọc chi tiết trong bản báo cáo về nước "Water Quality Report" trên:

   - Trang 4 của PDF: TDS khoảng 370 - 569; Ca khoảng 61ppm - 71ppm; và Mg khoảng 13ppm - 25ppm. Trung bình "hardness" khoảng từ 229ppm - 257ppm, hay nói cách khác là 13gpg - 15gpg (grain per gallon)

   - Trang 5 của PDF: Lượng Chlorine (Chlorine Residual) khoảng độ 0.6ppm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý: đơn vị parts per million (ppm) = miligrams per liter (mg/L)

Khi đổi hardness từ parts per million (ppm) sang grain per gallon (gpg), lấy số ppm chia cho 17.1

 

_______________________
[ Trở về trang gốc WS/WF ]