SMCĐ 19/4/2012

  • What: Bảo Nguyễn gây quỹ tái tranh cử (HK Garden Grove) 
  • When: Thứ Sáu, 20-4-2012, 6:30-9:00PM
  • Where: ZEN Restaurant (9329 Bolsa Ave.)
  • How: Nhớ mang theo "check book" hoặc ghi danh tham gia làm thiện nguyện viên theo mẫu đơn ở cuối bài

SMCĐ xin đăng lại Email của Bác sĩ Xuyến Đông-Matsuda (đã xin phép), bản dịch “google” có hiệu chính chút đỉnh từ bản gốc tiếng Anh:

BaoNguyen-smcdChào quí vị,

Xin mi quí v xem lá thư gii thiu ca cô Nicole Nguyn v anh Bo Nguyễn bên dưới. Nicole Nguyn là mt trong nhng sáng lp viên ca chương trình thin nguyn Project Motivate (chương trình nâng đ tinh thn, dy hc kèm, và khóa lãnh đo mùa hè cho các em hc sinh Vit Nam gp khó khăn). Cô cũng tng là người c vn và nm trong ban chp hành ca Tng Hi Sinh Viên, min Nam Cali. Ging như Nicole, tôi h tr nhng n lc đóng góp cho cng đng ca Bo Nguyn. Tôi được biết v Bo Nguyn t khi anh Bo là sinh viên năng đng trong đu tranh cho quyn li ca sinh viên ti đi hc UCI. Gi đây anh Bo là mt nhà chuyên môn bén nhy và nói thông tho c ba th tiếng: Vit, Anh, và Tây Ban Nha. Nhiu người thy ngc nhiên thú v v kh năng din đt đa ngôn ng rt có trình đ ca Bo Nguyn, vi chiu sâu hiu biết, và tm nhìn xa v vn đ giáo dc. Trước đây Bo Nguyn là hc sinh ca hc khu Garden Grove. Nay anh là Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Dục học khu Garden Grove, hin đang tái tranh c.

Bo Nguyn tht s đang góp phn tích cc vào h thng giáo dc hc khu mà trước đây anh là người hc sinh ca hc khu này.

Thân mến,

Bác sĩ/Tiến sĩ Xuyến Đông-Matsuda


From: Nicole Nguyen [mailto: nicole.nguyen@____.com]
Sent: Wednesday, April 18, năm 2012 10:27
Subject: Bảo Nguyễn Tái Tranh Cử vào HK Garden Grove

Gia đình & Bạn bè thân mến,

Tôi viết thư này để cho bạn biết về người bạn tốt của tôi Bảo Nguyễn, hiện là Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Học Khu Garden Grove. Bảo được hoạt động tái tranh cử và tôi đang giúp anh giành chiến thắng. Xin vui lòng tham gia với tôi để làm cho nó xảy ra!

Tôi biết đến Bảo kể từ khi chúng tôi là sinh viên tại UCI và tôi có thể xác nhận sự cống hiến của ông cho cộng đồng của chúng tôi. Trong thời gian ngắn của mình là thành viên hội đồng nhà trường, ông đã cam kết nỗ lực, năng lực của mình, và tài năng xây dựng cộng đồng để tạo nên các kết quả hữu hình trực tiếp mang lại lợi ích cho tương lai của con em chúng ta.

Dưới sự lãnh đạo của ông và đồng viện, GGUSD bây giờ là huyện thứ hai tại Orange County áp dụng “State Seal of Biliteracy”, mà sẽ cung cấp cho công nhận cho sinh viên của chúng ta đã rất xuất sắc bằng tiếng Anh và một ngôn ngữ khác. Bảo muốn chuẩn bị cho sinh viên để thành công trong thế kỷ 21 và ông tin rằng học sinh cần lưu loát trong ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để lãnh đạo trong nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng công việc của Bảo là không đầy đủ. Nếu ông được tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục cống hiến mình để thiết lập các chương trình ngôn ngữ xen nhau (“dual language immersion programs”), do đó sinh viên sẽ nhận được hướng dẫn bằng tiếng Anh và một ngôn ngữ khác từ trường tiểu học. Không chỉ thực hiện điều này cánh cửa mở ra cơ hội cho sinh viên của chúng ta, nó được hiển thị để tăng việc mua lại ngôn ngữ tiếng Anh cho tất cả học sinh.

Bạn bè và tôi có niềm tin trong Bảo. Tôi yêu cầu bạn tham gia cùng tôi trong việc hỗ trợ Bao Nguyen bằng cách đóng góp cho chiến dịch của mình. Xin vui lòng làm điều đó cho tương lai con em chúng ta. Hy vọng bạn sẽ tham gia vào thứ sáu này cho chiến dịch “kick-off” của mình lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Zen. Xin vui lòng xem file đính kèm cho chi tiết và chuyển tiếp cho những người khác. Nếu bạn làm kế hoạch để đi, xin vui lòng thông báo cho tôi.

Cảm ơn bạn trước sự hỗ trợ của bạn!

Nicole


On Thu, Apr 19, 2012 at 9:32 AM, Dong_Matsuda, Suzie wrote:

Please see letter below from Nicole Nguyen, co-founder of Project Motivate (mentorship/tutoring program and summer leadership camp for at risk Vietnamese youth), former advisor/officers of UVSA (Tong Hoi Sinh Vien, Nam CA). Like Nicole, I support Bao Nguyen’s contribution. I have known Bao since he was a student activist at UCI, now is a dynamic professional who speaks fluent Vietnamese, Spanish, and English. Many folks have a pleasant surprise with his high language skills, well articulated insights, and forward focus ideas. He was a student of Garden Grove school district. He is now a Vice President of the Garden Grove School Board and is running for re-election.

Bao is taking a constructive ownership of the school system where he once was its student.

Dr. Xuyen Dong-Matsuda


From: Nicole Nguyen [mailto:nicole.nguyen @____.com]
Sent: Wednesday, April 18, 2012 10:27 PM
To: undisclosed-recipients
Subject: Re-Elect Bao Nguyen for GGUSD Board

Dear Family & Friends,

I am writing to tell you about my good friend Bao Nguyen, who is currently serving as Vice President of the Garden Grove Unified School District Board of Education. Bao is running for reelection and I'm helping him win. Please join me to make it happen!

I have personally known Bao since we were students at UCI and I can attest to his dedication to our community. In his short time as school board member he has committed his energy, effort, and community building talents to produce tangible results that directly benefit the future of our children.

With his leadership, GGUSD is now the second district in Orange County to adopt the State Seal of Biliteracy, which will give recognition to our students who have excelled in English and another language. Bao wants to prepare students to succeed in the 21st century and he believes that students need fluency in languages other than English to take leadership in the global economy.

But Bao’s work is not complete. If he gets reelected, he will continue to dedicate himself to establish dual language immersion programs, so that students will receive instruction in English and another language from elementary school. Not only does this open doors of opportunities for our students, it’s been shown to increase English language acquisition for all students.

Friends, I believe in Bao. I’m asking you to join me in supporting Bao Nguyen by making a contribution to his campaign. Please do it for our children’s future. Hope you will join me this Friday for his kick-off campaign at 6pm at Zen Restaurant. Please see attachment for details and forward to others. If you do plan to go, please notify me.

Thank you in advance for your support!

Nicole

-  Website của HK Garden Grove (www.ggusd.k12.ca.us)

-  Website tranh cử của Bảo Nguyễn (www.VoteBao.com)

BaoDonationLet Page 1

BaoDonationLet Page 2