23/4/2020

Frank Trần nhận được thư thông báo của Văn Phòng Bầu Cử Quận Cam là sẽ có đếm phiếu lại.
Cuộc kiểm phiếu đếm lại sẽ được thực hiện vào ngày Thứ 3, 28/4/2020 lúc 10:00AM tại văn phòng Bầu Cử Quận Cam, Registrar of Voters.

Chi tiết: https://www.ocvote.com/vc/web/elections/2020-westminster-special-recall-election/2020-westminster-special-recall-election-recount


Tin Liên Quan:

- Tin Tổng Kết về Bầu Cử Bãi Nhiệm ở TP Westminster ngày 7/4/2020 (30/12/2019)

- Tâm Tình của Một Trí Thức Việt ở Bolsa (2/3/2019)

- Tâm Tình Ngày Bầu Cử Đặc Biệt Bãi Nhiệm 7/4/2020