The Kim Nhung Show với Hồng Thuận, một khuôn mặt điển hình của giới trẻ hải ngoại đang tiếp nối ngọn lửa đấu tranh của thế hệ đi trước...


Tin liên quan:
-