Người Việt - 24/08/2010

HOA KỲ - Một loạt luật lệ mới của liên bang bắt đầu có hiệu lực trong tuần này, trong đó tiền phạt do trả trễ tiền thẻ tín dụng giảm từ $39 xuống còn $25, theo BronxNY1.com. 

Mười lăm tháng sau khi được ký thành luật, Ðạo Luật CARD (Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure) bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng này.

Theo qui định mới, công ty cung cấp thẻ tín dụng không được tính tiền phạt cao hơn tiền trả tối thiểu trong tháng mà khách hàng trả trễ. Ví dụ nếu quí vị trả trễ và tiền trả tối thiểu trong tháng ấy là $15, thì ngân hàng chỉ có thể phạt quí vị $15 mà thôi.

Ðiều này cũng áp dụng đối với trường hợp over-the-limit fee, tức là lệ phí quí vị phải trả khi quí vị xài quá số tiền mà thẻ tín dụng cho phép quí vị xài. Một lần nữa, lệ phí này nhà băng chỉ có quyền đòi tối đa là $25 nhưng không có quyền tính cao hơn số tiền mà khách hàng đã xài lố. Ví dụ quí vị xài lố $100, tiền lệ phí sẽ chỉ $25 là tối đa. Tuy nhiên nếu quí vị chỉ lố $3 thì ngân hàng chỉ tính quí vị bằng số tiền đó thôi, theo BronxNY1.com.

Có một số ngoại lệ đối với qui định mới này, đó là nếu người sử dụng thẻ tín dụng vi phạm cùng một lỗi trong vòng sáu tháng thì tiền phạt sẽ tăng thành $30.

Qui định mới cũng nhắm đến gift card, dịch nôm na là thẻ tặng quà mà người nhận có thể dùng để đi mua hàng ở tiệm cấp thẻ đó, ở giới hạn mà người tặng mua cho mình mà thôi. Trước đây nếu chưa dùng đến thẻ thì nó sẽ bị giảm giá trị dần dần. Luật mới qui định rằng gift card phải có giá trị tối thiểu trong vòng 5 năm và không bị tính lệ phí vì chưa đem ra xài, ngoại trừ không dùng đến trong vòng 1 năm.

Theo BronxNY1.com, thêm một điều nữa liên hệ đến việc tăng tiền lời thẻ tín dụng. Nếu công ty cấp thẻ tăng tiền lời vì khách hàng có một lần trả trễ thì họ phải tái xét cho người đó trong mỗi sáu tháng. Nếu vấn đề được giải quyết êm đẹp thì trong vòng 45 ngày hãng cấp thẻ tín dụng phải phục hồi lại cho khách hàng tiền lời như cũ. (T.P.)