XIN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN LÀM "LOGO" CHO WEBSITE

  • LOGO: 
    Chúng tôi đang đón nhận ý kiến đóng góp, và họa sĩ, "graphic designer", giúp thiết kế làm một cái "LOGO" cho Website này.
    LOGO chỉ đơn giản nêu lên được ý nguyện là đoàn kết, xây dựng, kết hợp sức mạnh cộng đồng trong công việc chung.
  • WEBSITE: 
    Chúng tôi không phải là "web designer", chỉ cố gắng trong tinh thần "có còn hơn không" để mang thông tin đến cho đồng hương. Chúng tôi hoan hỉ đón nhận mọi ý kiến đóng góp để trang Website nầy hoàn hảo hơn.
    Xin góp một bàn tay... Hãy liên lạc góp ý.

    Trân trọng,

    Trần Frank