Dưới đây là những cuộc phỏng vấn ngắn của chúng tôi thực hiện với các nhân sĩ hay thành viên ở mọi thành phần trong cộng đồng. Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng sự thật, chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên tất cả mọi ý kiến (nếu ai muốn phát biểu quan điểm của mình, sẽ được thâu băng và lưu lại nơi đây, xin liên lạc với chúng tôi):