Mọi người cần phải học cách tranh luận tốt hơn trên internet.
Sưu Tầm, rồi Google Translate và sửa chút đỉnh :) ]

Tranh luận là điều gì đó tích cực và "một con đường hoà bình"

Nếu ai đó đi vào mạng truyền thông xã hội (social media), sẽ có rất nhiều sự tranh cãi, thường tức giận, nhưng rất ít tranh luận.

Giám Mục Barron khuyên, "Hãy kiên nhẫn tuyệt vời để cố gắng đặt mình vào vị trí đối phương, hiểu được cái nhìn ở cái góc độ của họ, và biết đâu nhờ đó mà bạn có thể thấy được cái vô lý của mình."

Thay vì tấn công những cái sai của đối phương, ta nên tìm cách làm nổi bật những gì họ đã nói đúng. Đây là một cách "vô cùng hữu ích" để vượt qua cái ngõ cụt bế tắc không lối thoát.

Chúng ta cần suy nghĩ một chút về những phản biện và các câu hỏi và để làm cho trường hợp của sự hoài nghi trong một cái gì đó trước khi trình bày các lập luận của mình một cách hợp lý.

Cố gắng lựa lời đặt câu trong sự phản bác "một cách rất có ích" và rất thuyết phục và thiết lập chúng theo cách thuyết phục nhất trước khi đưa ra các câu trả lời cho những lập luận đó.


People need to learn how to argue better on the internet.

Argument is something positive and “a way of peace”.

If one goes on social media, there will be a lot of words exchanged, often angry ones, but very little argument.

“Seek with great patience to understand your opponent’s position,” Bishop Barron advised, adding that it can be very tempting just to fire back why you are wrong.”

Instead of going after what’s wrong, one should seek to highlight what one’s opponent has right. This is an “extraordinary helpful” way to get past impasses.

We need to entertain objections and questions and to make the case for disbelief in something before presenting the arguments for rational belief.

Phrase the objections “in a very pithy” and very persuasive way and set them up in the most convincing manner before providing the responses to those arguments.