Trần Công Tử, 24-4-2012

Anh/Chị hỏi tôi: Sao chúng làm Bồi bút?

Dễ quá mà, để kiếm chút cơm thừa

Canh cặn thiu, heo dẫu đói chẳng ưa

Nhưng Bồi bút thì hẩu xực hẩu lớ

Bẻ cong ngòi để viết gian, bợ đỡ

Như thằng hèn Heo Mậu chó chạy quanh

Chỉ lớp Ba, lên chức Quốc Vụ khanh

Chuyên lừa thầy, phản bạn, thường khoe mẽ

Chữ nghĩa dốt đặc, có thằng viết thế

Núp cửa chùa: lửa khói quê hương tôi

Về Việt Nam liếm đít bọn chuột dơi

Vẫn nhơn nhơn cái mặt dày thằng điếm

Ráo một bọn vừa nửa người nửa ngợm

Cơm Quốc gia chúng đã tọng mòn răng

Nay quì mọp Bắc bộ phủ xin ăn

Trơ trẽn mặt chồn lùi, cỏ đuôi chó!

Đồng bào hãy nhìn, điểm mặt từng con bọ

Là bọ hung, bọ chét, bọ cầu tiêu

Gần trăm năm, chịu quốc nạn tiêu điều

Nước mất vì bọn Việt gian, dễ hiểu

Ra ngõ gặp bồi bút, điếm đàng, không thiếu

Nhưng người hiền chân chính đốt đuốc không ra

Việt Nam oan trái, oan gia

Người hùng quá ít, bọ dòi quá đông!

Trần Công Tử

From: Ngoc Tran This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.