Lưu ý: Lỗi của THT, đáng lý thư này đã gửi đi sớm hơn... Thư đề ngày 25-11-2011

Quí bà con nào muốn gởi tiền cúng Từ Đường qua PayPal hay Credit Card, xin liên lạc với THT (714-248-5252)

     "Công Đức Tổ Tiên Ngàn Năm Không Đổi
 
    Con Hiếu Cháu Hiền Vạn Đại Như Thấy"

Thư Trần Tộc 12/2011