- Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt Làm Lễ Đeo Khăn và Văn Nghệ Du Ca Giúp Nạn Nhân Động Đất ở NEPAL

- LĐ Hướng Đạo Lạc-Việt,  Fountain Valley: http://www.ldlacviet.org/

- LĐ Hướng Đạo Lạc-Việt,  San Jose: http://hdlacviet.com/

- LĐ Hướng Đạo Lạc-Việt,  Sacramento: http://liendoanlacviet.org/