https://www.youtube.com/watch?v=vivQClsRkrs (BBC, May 7, 2020)

Luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Hoàng Duy Hùng và nhà báo, đạo diễn Song Chi tranh luận về hòa giải, hòa hợp, công lý, công bằng lịch sử, phân định chính nghĩa đối với người Việt 45 năm ngày 30/4.