Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp thành phố ngày 8-1-2020 (buổi họp chọn ngày bầu cử bãi nhiệm)


Tin liên quan:

Lời phát biểu của bà Terry Rains trong buổi họp TP ngày 8-1-2020

Thông tin về vấn đề BÃI NHIỆM ở TP Westminster, Orange County