Hội Thảo Nhân Quyền Việt Nam - Diễn Giả L.s. Trần Kiều Ngọc - Juin 2017 Montreal Quebec Canada

- "Trần Kiều Ngọc, cô là ai?" Hoàng Lan-Chi (22/7/2017)