SMCĐ hân hạnh giới thiệu sách:

"Chinh Chiến Điêu Linh"
của phóng viên chiến trường Kiều Mỹ Duyên

Gi?i thi?u sách mà ch? có cái bìa không thì th?y thi?u thi?u cái gì... tác gi? thì quá b?n r?n v?i các công tác thi?n nguy?n ? chùa chi?n, và d??ng lão ???ng trong nh?ng ngày cu?i n?m, cho nên tôi mày mò vào "Google search" 4 chữ "Chinh Chiến Điêu Linh", và ... thi?u ?i?u mu?n té ra kh?i gh?... Trong 0,12 giây, h?n 1 tri?u 400 ngàn thông tin v? "Chinh Chi?n ?iêu Linh" hi?n ra! Quí ??c gi? c?ng có th? ??c nhi?u ti?u truy?n trong Chinh Chi?n ?iêu Linh r?i rác trên nhi?u trang web ?? th?y ???c giá tr? c?a tác ph?m này, x?ng ?áng chi?m m?t ch? trên k? sách trong nhà mình.  Xin chia s? v?i quí ??c gi? SMC? bài T?a cho Chinh Chi?n ?iêu Linh c?a nhà th? / Giáo s? Nguyên Sa Tr?n Bích Lan vi?t d??i ?ây:

 

 

Mua sách, xin liên lạc số phone sau đây:

- Phone:     714-636-2299

- Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 


Tin thêm về tác giả:

- Ki?u M? Duyên c?ng là ch? nhân c?a Ana Funding and Ana Real Estate


- Khi liên l?c mua sách, xin vui lòng nói v?i tác gi? là b?n bi?t ???c qua trang SucManhCongDong.Net  (sẽ được bớt $1 đô-la)

- Khi đọc xong, xin dành chút thời gian viết lời bình luận hay "Book review" trong phần "Add comment". Trân trọng.


 

   Nhà thơ Nguyên Sa

Tựa

Tôi v?n thích ti?u thuy?t v? chi?n tranh, thích nh?ngc?n l?c c?m xúc ghê g?m c?a con ng??i trong nh?ng tình th? c?c ?oan, nh?ng s? hãi ??n kinh hoàng, nh?ng m?ng vui nh? sóng ùa vào, nh? núi ?? x?p xu?ng làm c??i to, làm l?ng câm, làm bùi ngùi nh? l?. ?úng th?, ? ?ó, ch? có ? ?ó, ? b? v?c c?a s? s?ng và cái ch?t, m?i có tình b?n, m?i có ý ngh?a c?a s? s?ng và tình ái t?i m?c ?am mê. Bi k?ch, v?i nh?ng ng??i s?ng ch?t ? chi?n tr??ng ???c d?ng lên trên sân kh?u l?n c?a thiên nhiên v?i b?i c?nh là núi th?t, sông th?t, ti?ng súng th?t vang vang, viên ??n th?t xuyên qua c? th?, màu ?? t??i chuy?n qua ?? s?m tr??c khi chuy?n qua tím ?en chan hòa trên m?t ??t th?t s?, thì làm gì còn có tính c?m gi? trá, yêu ???ng tr?c l?i, nh? hão th??ng h?. Tình b?ng h?u ? ?ó là ng??i b?n lao mình lên phía tr??c truy c?n ?? l?y viên ??n cho ng??i b?n còn ? l?i phía sau. Hình ?nh c?a ng??i tình, ng??i v?, hình cha m?, dù nh? b?ng bàn tay, dù c?t gi?u trong trí nh? là nh?ng m?t tr?i c?a giao thông hào, c?a ?êm biên tr?n, c?a chi?u bay trên l?a ??n, m?t tr?i k? l?, có h?i ?m c?a m?t tr?i thiên nhiên tích t? m?t ngàn n?m. S? nh? ch?a t?ng s?, vui nh? ch?a bao gi? vui th?, c?m xúc ? ch? v? bão nh?t c?a c?m xúc, ?am mê ??n t?n cùng, cho nên, nh?ng ng??i t? cõi ch?t ?ó tr? v? h?n m?t ng??i tr? thành xa cách trong th? gi?i bình an, th? gi?i c?a nh?ng ?am mê phân n?a, c?m xúc nh? nhàng, th? gi?i mà s? s?ng, so v?i s? s?ng bên b? v?c cái ch?t, ch? còn là m?t phó b?n c?a s? s?ng.

Tôi thích ti?u thuy?t chi?n tranh t? khi còn ?i h?c. Thích Chi?n tranh và hòa bình. Thích Pilote de guerre. Thích Le silence de la mer. Thích H?i chuông báo t? ?? cho ai? St Exupery, tác gi? Pilote de guerre nhìn chi?n tranh t? tr?i cao. Vercors, trong Ni?m im l?ng c?a bi?n c?, nhìn chi?n tranh t? m?t thành ph? b? chi?m ?óng. Có cây vi?t nhìn chi?n tranh t? b? tham m?u hành quân, ng??i này ? m?t tr?n mi?n Tây, ng??i kia trong ti?u ??i du kích Tây Ban Nha, có ng??i mang l?i cho chúng ta cu?c chi?n nhìn t? m?t giao thông hào, cu?c chi?n t? ti?m th?y ??nh ? ?áy bi?n.

Chinh chi?n ?iêu linh c?a Ki?u M? Duyên là cu?c chi?n nhìn t? l? châu mai c?a nh?ng ??n ??a ph??ng quân ? S?n T?nh, ? Minh Lang, ? Sa Hu?nh, ? ??c Ph?, ? Ba T?. Cu?c chi?n c?a ?oàn quân mà Ki?u M? Duyên yêu m?n b? vây hãm b?i S? ?oàn 3 Sao Vàng, tr??c, S? ?oàn 304 và 308, sau, b? pháo kích nh? m?a b?i nh?ng h?ng ??i bác c?a Trung ?oàn Pháo 38, b?i nh?ng dàn phóng c?a Trung ?oàn Tên L?a 84.

 

?iêu linh c?a chi?n tranh không ph?i ch? có m?t t?i nh?ng ??n binh b? vây kh?n, còn có m?t ? nh?ng làng m?c b?c cháy, nh?ng ngôi tr??ng h?c b? hoang vu. Ki?u M? Duyên di chuy?n cùng nh?ng em h?c sinh b? th?i bay trong l?a ??n di t? t? phía Nam kh?i ?i t? H??ng Trà, Phú Vang, t? Cam L?, La Vang, H?i L?ng, Qu?ng Tr?. Ki?u M? Duyên cùng v?i nh?ng ??ng nghi?p, nh?ng Barney Seibert, c?a UPI, Sam Kai Faye, c?a ABC, cùng Enrico Iacobucci, Ý, Ted Kurrus, M?, nhìn cu?c chi?n t? b? sông M? Chánh, t? ?i?m t?a ?óng quân nh?t ??nh không lùi thêm m?t t?t nào n?a c?a ??i tá Ph?m V?n Chung. Ki?u M? Duyên nhìn cu?c chi?n ngày ?ó ? ? ngay chân c? thành Qu?ng Tr?, nhìn lá c? ???c kéo vút lên cao trong ?êm, lá c? bay, “c? bay, c? bay trên thành ph? thân yêu” ???c nhìn th?y l?n ??u ngay khi ti?ng súng còn vang ??ng cùng kh?p, lá c? bay mà Ted Kurrus so sánh v?i lá c? Iowa Jima. Lá c? bay ? c? thành Qu?ng Tr? mà nhi?u ng??i trong chúng tay nhìn th?y qua hình ?nh bài hát c?a Ph?m Duy, nhi?u ng??i ?ã ??n vùng ??t c?n c?i s?i ?á này ?ã nhìn th?y t?n m?t n?n vàng s?c ??, Ki?u M? Duyên ?ã nhìn th?y c? bay trên tr?i cao và c? bay trong ?áy m?t anh Binh Nh?t H? Khang, ng??i gi? và c?m lá c? trên ??nh cao c?a C? Thành, H? Khang Binh Nh?t, trong Toán Quy?t T? c?m c? c?a Binh Nh?t Tr??ng Toán Tr?n Tâm. Ki?u M? Duyên nhìn th?y lá c? bay trong m?t H? Khang, khi ?i. Không bao gi? nhìn th?y trong m?t H? Khang tr? v?, ng??i anh hùng ?ã ch?t khi thi hành nhi?m v?. Lá c? bay b?ng máu quê h??ng.

Ng??i ký gi? chi?n tr??ng và nhà v?n vi?t ti?u thuy?t chi?n tranh khác bi?t: ng??i th? nh?t có trong tay s?c m?nh c?a th?c t?i, ng??i th? nhìn s? d?ng quy?n l?c c?a h? c?u. Ti?u thuy?t chi?n tranh là s? sâu th?m ?ào sâu h?n n?a có khi xu?ng t?i ki?p ng??i, kh?i ?i t? h? sâu c?a chi?n hào, phóng s? chi?n tr??ng là chi?u r?ng, là cái r?ng l?n mênh mông ghê g?m c?a nh?ng thân ng??i ?ã ?? la li?t trên chi?n ??a, là chi?u r?ng chi chít nh?ng s? ki?n có th?t, th?t ??n n?i ph?n ??t nh? còn dành l?i cho tác ph?m nh? ch?, nh? d?ng v?n, nh? hoàn ch?nh b? c?c dù sáng chói ?ôi lúc v?n hi?n ra b? l?n áp. Chi?n tr??ng c?a Ki?u M? Duyên trong Chinh Chi?n ?iêu Linh c?ng mênh mông. Khi thì ng??i n? ký gi? chi?n tr??ng này  mang l?i cho chúng ta cái nhìn ?êm c? thành kéo c? oanh li?t, c?p m?t ng? ngác c?a nh?ng em nh? b? tr??ng h?c H??ng Trà l?i phía sau l?ng, khi thì Ki?u M? Duyên mang l?i cho chúng ta cu?c chi?n nhìn t? b? sông M? Chánh. Ki?u M? Duyên nhìn cu?c chi?n t? phi c? L19, cái nhìn h??ng d?n hành quân, quan sát m?c tiêu, ph?i h?p h?a l?c. Ch??ng khác là cái nhìn cu?c chi?n t? tr?c th?ng t?i th??ng. Ch??ng Biên Tr?n là cu?c chi?n nhìn t? c?n c? h?a l?c 5 Tam Biên v?i Liên ?oàn 81 Bi?t Cách Dù v?i bác s? nhà v?n Ngô Th? V?nh, v?i Trung Tá Lân, Trung Tá Thông, ng??i ?óng phim Ng??i Tình Không Chân Dung, Trung Tá Ph?m V?n Hu?n, Liên ?oàn Tr??ng. Phóng s? chi?n tr??ng bám sát th?c t?, bay l??n cùng kh?p v?i kích th??c c?a th?c t?, chi chít th?c t?, sôi ??ng th?c t?, bát ngát th?c t?, ng? ngác th?c t?, ng?m ngùi th?c t?, Chinh Chi?n ?iêu Linh c?a Ki?u M? Duyên, sách g?p l?i còn bàng hoàng, còn nh? mãi trên tr?i cao có nh?ng d?i mây tuy?t v?i có nh?ng cái tên r?t v?n ch??ng nh? “Mùi Máu T??ng Trong R?ng Cây Khuynh Di?p”, nh? “Chi?u M?a Trên ??i Sim”, nh? “Bay Trên L?a ??n”, nh? “Chàng T? Khi Vào N?i Gió Cát”, còn nh? mãi trên m?t ??t nh?ng thân th? c?a b?ng h?u ngã ??, máu ?? chan hòa cùng kh?p, trong m?t, trên m?t, trên thân th?, d??i v?t áo c?a M? Quê H??ng.

Tôi r?t yêu cu?n sách này c?a Ki?u M? Duyên.

 

Nguyên Sa