Lời giới thiệu của tác giả:

H?n 12 n?m qua, xê d?ch trên m?i mi?n Quê H??ng, t? Nam chí B?c, t? ??ng b?ng sông n??c, lên mi?n núi cao nguyên, t? thôn quê heo hút ??n thành th? xa hoa… n?i ?âu ng??i vi?t c?ng nh?n ???c, c?ng c?m th?y tình c?m quê h??ng không h? xa l? dù m?i ??t chân ??n l?n ??u.

 tcn16cuon

T? ?ó nh? có ??ng l?c linh thiêng thúc h?i, ng??i vi?t quên ?i m?i khó kh?n v?t v? và ch? th?y con ???ng tr??c m?t ph?i ?i, ph?i ghi chép, ph?i gi? l?i nh?ng hình ?nh c?a quê nhà, mà, l?ch s? ?ã cho th?y ch? tàn l?i m?t d?n.

 

Mu?n nhìn thác B?n Gi?c (?ã m?t) – Mu?n bi?t chùa Bà ?anh n?i ?âu? – Mu?n th?m ch? tình Khâu Vai Mèo V?c? – Mu?n v? ??t M?i cà Mau? – Mu?n ra Móng Cái – Mu?n lên Tây B?c – Sapa…v.v., quí ??c gi? có th? tìm th?y trong b? sách Quê H??ng Qua ?ng Kính (QHQOK) ?ã in.

Trần Công Nhung

P.O. Box: 254

Lawndale, CA. 90260

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.ltcn.net 

B? QHQOK 12 t?p discount 50%, ch? còn 120$ + 6$ shipping, t?ng c?ng: 126$ cho tr?n b? 12 cu?n.

Check ho?c Money Order g?i v? ??a ch? trên.

Riêng 4 tác ph?m: V? nhi?p ?nh, Bu?n Vui Ngh? Ch?i Cây Ki?ng, Mùa N??c L? 23$ m?i cu?n luôn c??c phí g?i.