Thanh Phong/Vi?n ?ông, 27/4/2013

GARDEN GROVE - Nhi?u ng??i ?ã vi?t v? ch? Nguy?n Thanh Nga t?c “?óa H?ng Gai,” không nh?ng trên các báo chí Vi?t ng?, ngay c? ??o di?n Beckie c?a hãng phim Principal (Anh Qu?c) c?ng ?ã ph?ng v?n, ch??ng trình Thúy Nga Paris by Night 90 c?ng ?ã vinh danh ch? v?i ch? ?? “Chân Dung Ng??i Ph? N? Vi?t Nam.” Ch? ?ã vi?t h?i ký mang tên “?óa H?ng Gai” và ?ã ???c nhi?u n?i t?i Hoa K? c?ng nh? Úc Châu m?i ??n nói chuy?n.


"?óa H?ng Gai" Nguy?n Thanh Nga t?i nhà riêng.

Tuy ch? Thanh Nga r?t khiêm nh??ng, không mu?n nh?c ??n mình n?a, nh?ng vào d?p tháng T?, tháng T??ng Ni?m Qu?c H?n, chúng tôi mu?n nêu l?i t?m g??ng anh d?ng, b?t khu?t c?a m?t chi?n s? Qu?c Gia ?ã b? ch? ?? ??c tài ??ng tr? C?ng S?n tr? thù. Không ch? mình ch? mà h?u nh? c? gia ?ình ch?, ng??i b? b?n, ng??i b? b? ?ói cho ??n ch?t và b?n thân ch? tr? thành ph? nhân, nh?ng tinh th?n Qu?c Gia, ni?m tin tôn giáo ?ã v?c ch? d?y ?? ch? có c? h?i làm ch?ng nhân v? m?t ch? ?? dã man, tàn ác nh?t trong th?i ??i chúng ta.

Ch? Nguy?n Th? Thanh Nga chào ??i n?m 1952 t?i xã L?c V?nh, qu?n Th??ng ??c, t?nh Qu?ng Nam trong m?t gia ?ình mà thân ph? c?ng nh? các chú, bác và anh em ru?t th?t ??u ph?c v? trong chính quy?n Vi?t Nam C?ng Hòa (VNCH). Xã L?c V?nh quê ch? là vùng xôi ??u, ban ngày rõ ràng là thu?c quy?n ki?m soát c?a qu?c gia, nh?ng ?êm xu?ng, Vi?t C?ng t? các vùng H? Bàu, L?c Bình mò t?i tuyên truy?n, quyên góp ti?n b?c, thu thu? hay kh?ng b?.

Vào mùa Xuân n?m Giáp Thìn 1964, ba ng??i chú ru?t Nguy?n Khánh Ng?c, Nguy?n Khánh S?, Nguy?n Khánh H??ng b? Vi?t c?ng b?n ch?t. Ng??i bác tên Nguy?n Khánh Th?ng b? b?t d?n ?i th? tiêu. H?n m?t tháng sau, Thanh Nga t?n m?t ch?ng ki?n thân ph? mình là ông Nguy?n Khánh C?ng c?ng b? Vi?t c?ng b?t trói d?n ?i khi c? nhà ?ang ng?i ?n c?m.

Th?i gian sau m?t b?n tù s?ng sót ???c phóng thích ?ã tìm ??n nhà k? cho gia ?ình ch? nghe v? s? ph?n c?a ông c?. Sau khi b? b?t, chúng ?em ông vào r?ng sâu, c?t hai tay vào thân cây cùng v?i ông Phan Bài, c?u xã tr??ng và ông Sính, không cho c? ba ?n, u?ng cho ??n khi ch?t chúng h?t xu?ng cái l? ?ã ?ào s?n, r?i l?i ??n l??t hai ng??i anh ru?t là Nguy?n Khánh Tr?ng và Nguy?n Khánh T?a c?ng b? công an Vi?t C?ng theo dõi và b?n ch?t t?i nhà, m?t ng??i chú khác là Nguy?n Khánh Nh?n b? b?t ?em ?i m?t tích.

Vào mùa ?ông n?m 1964, trong m?t cu?c giao tranh gi?a quân ??i VNCH và c?ng quân, m? Thanh Nga trúng ??n, máu ra r?t nhi?u nh?ng may m?n chuy?n k?p lên b?n vi?n H?i An c?u k?p, c?n nhà c?a gia ?ình Thanh Nga cùng dân làng bi?n thành ??ng tro tàn sau tr?n chi?n.

Tr??c n?i ?au kh? t?t cùng, nhà c?a không còn, tài s?n tiêu tan, ng??i thân b? sát h?i g?n h?t, n?m 19 tu?i, Thanh Nga xin phép m? ?i ki?m vi?c làm. Nh? s? quen bi?t c?a ng??i c?u và ???c s? gi?i thi?u c?a ??i tá Nguy?n B?nh Thu?n, Thanh Nga ???c vào làm vi?c t?i Nha ??i Di?n B? Phát Tri?n Nông Thôn Quân Khu I. Sau th?i gian ng?n, c?p trên th?y Thanh Nga có kh? n?ng bén nh?y v? tình báo nên chuy?n Thanh Nga ??n làm vi?c cho V?n Phòng Th??ng Tr?c ?y Ban Ph??ng Hoàng Quân Khu I t? tháng 5 n?m 1971 ??n n?m 1974 khi Nha ??i Di?n B? Phát Tri?n Nông Thôn gi?i tán. Sau ?ó Thanh Nga chuy?n v? làm vi?c t?i Tòa Th? Chính ?à N?ng cho ??n cu?i tháng 3/1975 khi ?à N?ng r?i vào tay c?ng quân.

Thanh Nga ?ã k? n?i gian truân trên ???ng tr?n ch?y Vi?t c?ng t? mi?n Trung vào Saigon, m?t cu?c hành trình vô cùng gian kh? mà thân gái y?u ?u?i nh? cô ph?i tr?i qua, th?t khó có ng??i con gái nào có th? ch?u ??ng n?i nh? Thanh Nga.

Vì ho?t ??ng trong ?y Ban Ph??ng Hoàng Quân Khu I, l?i là ng??i con trong gia ?ình b? Vi?t C?ng tàn sát g?n h?t, Vi?t C?ng ngh? r?ng, lòng h?n thù ch? ?? C?ng s?n c?a Thanh Nga khi?n cô có th? làm nh?ng vi?c gây nguy hi?m cho chúng ?? tr? thù. H?n n?a, b?t ???c Thanh Nga, chúng s? khai thác cô v? ho?t ??ng c?a ?y Ban Ph??ng Hoàng, tìm xem c? s? nào c?a chúng ?ã ??u hàng phía Qu?c Gia, ai ?ã ch? ?i?m phá v? các ? n?m vùng c?a chúng, vì th? ngay sau khi chi?m ?à N?ng, chúng ?ã ch? th? công an truy tìm Thanh Nga kh?p n?i.

Ph?n Thanh Nga, trên ???ng ch?y lo?n, cô l?c m?t m? và ch?, m?t mình tìm m?i cách vào Saigon, b?ng r?ng, l?i su?i, có lúc ?i xe th?, xe ??p, xe ch? heo, cu?i cùng cô c?ng tìm ??n ???c nhà ng??i quen ? H? Nai, và sau khi tìm hi?u, Thanh Nga gia nh?p t? ch?c Ph?c Qu?c c?a Linh M?c Tr?n H?c Hi?u, ???c giao nhi?m v? theo dõi ho?t ??ng c?a Vi?t C?ng trong vùng, và thuy?t ph?c thanh niên theo kháng chi?n ph?c qu?c.

T? ?à N?ng, công an Vi?t C?ng theo dõi ng??i thân trong gia ?ình Thanh Nga, và th?t không may, ch? ru?t Thanh Nga không nghe l?i em d?n. Khi bi?t em ?ang ? H? Nai, ng??i ch? ?ã tìm ??n th?m và không ng? có công an theo sát. Thanh Nga b? b?t ngay và gi?i giao v? lao xá ?à N?ng. Thanh Nga b? tra kh?o liên miên, b?t k? ngày ?êm, sau ?ó b? t?ng vào phòng “kiên giam“m?t c?n phòng nh? xây kín, mái l?p tôn, không c?a s?, không l? thông h?i, ch? có m?t c?a ra vào luôn ?óng kín, ch? n?m là b? xi m?ng cao kho?ng 12 inches, ngang kho?ng 30 inches, không mùng, màn, chi?u, g?i. Hai chân ch? b? cùm vào vòng s?t g?n vào b? n?m. ?n và ti?u ti?n, ??i ti?n t?i ch?. M?i ngày có m?t tên ??n m? cùm cho Thanh Nga ?i ?? ?? d?. M?i tu?n cho t?m m?t l?n nh?ng có khi b?n cán b? cho m?t tên tù hình s? c?m xô n??c ??ng ? c?a t?t m?nh vào ng??i ch?. Phân, n??c ti?u b?n tung tóe vào ng??i và chúng ?? m?c r?i khóa c?a b? ?i. M?i ngày kh?u ph?n ?n là m?t chén cháo l?ng và m?t ly n??c nh?. Theo Thanh Nga, cái kh? nh?t trong phòng kiên giam là th?i ti?t, mùa ?ông thì l?nh c?t da, mùa hè thì nóng nh? thiêu nh? ??t, thân gái l?i b? hành h? m?i tháng m?t l?n v? kinh nguy?t và ?ói khát tri?n miên nên ch?ng bao lâu, thân hình ch? tr? thành ti?u t?y ch? còn da b?c x??ng. Nh?ng Thanh Nga v?n c? g?ng ch?u ??ng và luôn c?u xin Thiên Chúa và ??c M? Maria gìn gi? mình, mi?ng Thanh Nga luôn l?m b?m hát bài “L?y M? xin yên ?i chúng con luôn luôn. M? t? bi xin phá nh?ng n?i u bu?n.” và ch? s?ng ???c là nh? ni?m tin tôn giáo.

Sau 9 tháng trong kiên giam, công an Vi?t C?ng dùng ?? m?i ph??ng th?c h?i cung, ?i?u tra t? nh? nhàng ??n thâm ??c chúng ??u bó tay tr??c tinh th?n d?ng c?m và s? khôn khéo, m?u l??c c?a m?t ng??i chi?n s? Qu?c Gia, m?t n? tình báo Ph?ng Hoàng xu?t s?c. Thanh Nga ???c ra kh?i phòng kiên giam và ??a ?i kh? sai t?i tr?i tù Tiên Lãnh, Tam K?. Thanh Nga ?ã ch?ng ki?n nhi?u chi?n s? Qu?c Gia b? chúng ?em x? t? vì ?ã t? thái ?? ch?ng l?i chúng m?t cách tích c?c nh? ??i úy V? Hoàng Thông (TSQ), anh Tr?n Quang Trân ... và nhi?u, r?t nhi?u chi?n s? kiên c??ng khác.

Dù ra kh?i phòng kiên giam, ?i lao ??ng kh? sai, Nguy?n Th? Thanh Nga v?n luôn b? theo dõi và hành h?. M?t hôm trong khi ?ang s?t n?ng, ch? b? b?t ?i gánh lúa vào kho. M?i ng??i ph?i gánh 40 kg lúa m?i chuy?n nh?ng Thanh Nga ch? có th? gánh 30 kg. Ch? ?ang g?ng s?c gánh thì tên n? cán b? Tr??ng Th? Thanh T?ng, v?n có ác c?m v?i ch?, g?i Thanh Nga ??ng l?i và qu? m?ng, b?o ch? ch? lao ??ng c?m ch?ng, t? t??ng ch?a thông. Nghe tên này nói, Thanh Nga l?ng l?ng gánh lúa ?i không tr? l?i. Tên T?ng g?i gi?t l?i. Thanh Nga ch?a k?p d?ng chân thì y th? ch?y t?i kéo gánh c?a Thanh Nga l?i khi ch? ?ang gánh lúa lên d?c, m?t th?ng b?ng, Thanh Nga ngã xu?ng h?.

B?n cán b? t?i xem nh?ng cho là Thanh Nga n?m ?n v? nên chúng b? ?i không xem xét, ch?a tr?. ?ã th?, chúng còn c?m ch? em b?n tù không ???c s?n sóc, giúp ?? ch?. Nh?ng các b?n ?ã lén lút giúp Thanh Nga qua c?n nguy bi?n. T? ?ó, Thanh Nga không còn ??ng d?y n?i, tiêu, ti?u t?i ch?. Nh? ch? em ng?m ng?m giúp ??, sáu tháng sau Thanh Nga ?ã ch?ng g?y ?i l?i ???c, và cán b? th?y ch? nh? v?y, chúng b?t ch? ?i l??m rác. Thanh Nga không th? cúi xu?ng l??m t?ng c?ng rác b? vào gi?, ch? ng?i b?t xu?ng ??t kéo lê cái gi? t? ch? này qua ch? khác. Hai tay ph?i ch?ng g?y, ch? không th? bê gi? rác nên l?y s?i dây bu?c vào cái gi? r?i qu?n vào tay kéo ?i.

??n tháng 12/1984 chân Thanh Nga ?au nh?c không ch?u n?i, luôn b? c?n ?au và c?n s?t hành h?, không ?n u?ng ???c, lúc ?ó chúng m?i cho ch? ?i b?nh vi?n. May m?n cho ch?, khi ??n b?nh vi?n Huy?n Tam K? r?i chuy?n qua b?nh vi?n ?à N?ng tuy m?i n?i tr??c gi??ng n?m c?a ch? công an ??u g?n t?m b?ng: “Không ???c ti?p xúc v?i ng??i này n?u không ???c phép c?a cán b?.” Nh?ng Thanh Nga ???c m?t s? bác s?, y tá, y công nguyên là ng??i c?a ch? ?? c? nên ??i x? r?t t? t? và ch?m sóc chu ?áo cho ch?. Tuy nhiên c? hai n?i không ?? ph??ng ti?n m? và ráp x??ng g?y cho ch?, bác s? ?? ngh? chuy?n ch? vào Saigon nh?ng b?n công an ?à N?ng nh?t quy?t không cho, Thanh Nga b? gi?i giao tr? l?i tr?i tù Tiên Lãnh.

Thanh Nga không còn lành l?n, chân th?p chân cao, nh?ng c?n ?au nh?c hành h? ch? tri?n miên. Bi?t có tha v? Thanh Nga c?ng không còn s?c ?? ho?t ??ng ch?ng l?i chúng nên ngày 20 tháng 6 n?m 1985, sau g?n 10 n?m trong ng?c tù C?ng S?n, Thanh Nga b?t ng? nh?n ???c gi?y phóng thích. Nh?ng ra kh?i nhà tù nh? Tiên Lãnh, Thanh Nga b??c vào nhà tù l?n là n??c C?ng Hòa Xã H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam.

C?m t?m gi?y ra tr?i, ch? b? ch? ??nh v? c? trú t?i H? Nai trong khi gia ?ình Thanh Nga lúc ?ó ? ?à N?ng. Thanh Nga ?ã v?n d?ng s? quen bi?t và dùng ti?n c?a b?n bè h?i ngo?i g?i v? giúp ?? mua chu?c ???c công an, xin l?i ???c các b?n sao gi?y t? tr??c ?ây ?ã làm vi?c v?i chính quy?n VNCH ?? n?p h? s? xin ?i M? theo di?n HO. Kho?ng tháng T? n?m 1991 t? Saigon ra ?à N?ng h?i th?m gi?y H? Chi?u, Thanh Nga g?p l?i ng??i b?n tù là ??i úy ?? Ng?c Nuôi, và qua s? móc n?i, Thanh Nga gia nh?p M?t Tr?n Hoàng C? Minh ?? ti?p t?c ch?ng l?i b?n C?ng s?n. Thanh Nga ?ã hoàn thành xu?t s?c m?t s? công tác ???c giao, và tháng 11 n?m 1992 Thanh Nga ???c xu?t c?nh sang Hoa K? theo di?n HO 10 và hi?n c? ng? t?i thành ph? Garden Grove.

Tr??c khi chia tay, nhìn ch? nh?n nhó vì ?au ??n ? chân, chúng tôi h?i sao ch? không ?i m?. Thanh Nga cho bi?t, bác s? nói ph?i m?, nh?ng m? thì có nhi?u r?i ro h?n không m? nên ch? ch?a dám quy?t ??nh. Hi?n nay, m?i ngày Thanh Nga ph?i ?i ch?a v?t lý tr? li?u, châm c?u và u?ng thu?c. Có nh?ng n?i ch?a r?t t?t nh? phòng m?ch bác s? ??ng Huy Thi?u thì MediCal l?i không tr? ti?n nên Thanh Nga ph?i tr? ti?n m?t mà ti?n thì không có, ph?i tr? ti?n thuê nhà, ti?n gas, ?i?n, n??c v.v... nên th?t là nan gi?i. Nh?ngch? tâm s?: “Nhìn l?i cu?c ??i c?a mình di?n bi?n nh? nh?ng phép l? n?i ti?p nhau, gian nan nào Nga c?ng v??t qua h?t nên ngày nào Nga c?ng c?u nguy?n, c?m t? Th??ng ?? v? nh?ng gì Ngài ?ã làm cho Thanh Nga. Nga c?ng c?u xin Ngài làm nh? v?y cho ??ng bào c?a mình ?ang ?au kh? trên quê h??ng Vi?t Nam.”

http://www.viendongdaily.com/nguyen-thanh-nga-doa-hong-gai-trong-nguc-tu-cong-san-OR4M9g05.html


Bài / Tin liên quan:
- Ph?ng v?n Bà Nguy?n Thanh Nga, C?u nhân viên U? Ban Tình Báo H?n H?p Ph??ng Hoàng, Tác gi? "?oá H?ng Gai"
- Tôi V??t Bi?n Cùng V?i Tác Gi? «?óa H?ng Gai» - Ngô ?ông C??ng / Tin Paris