T? Ngô B?o Châu ??n Ph?m Minh Hoàng và Lê Bá Khánh Trình

Parent Category: ROOT Category: Về Việt Nam

Thomasviet's Blog, 25/08/2010

Th? Cho Con

H,

I. Tin t? phóng viên Anh V? c?a dài RFI cho bi?t: “Hôm 19/8 v?a qua, t?i Ð?i h?i Toán h?c Qu?c t? (ICM) t?i Hyderabad (?n Ð?), giáo s? Ngô B?o Châu, m?t trong b?n nhà toán h?c xu?t s?c nh?t th? gi?i ?ã ???c vinh d? nh?n huy ch??ng Fields, gi?i th??ng cao quý ???c (VC) ?ánh giá nh? là gi?i Nobel trong l?nh v?c toán. Ngay sau ?ó, vinh d? nh?n gi?i th??ng Fields không còn là c?a riêng Ngô B?o Châu, nhà toán h?c mang hai qu?c t?ch Vi?t-Pháp. T? n??c Pháp, n?i anh ?ã có g?n 20 n?m h?c t?p nghiên c?u ?? ??t t?i ??nh cao toán h?c nh? gi? ?ây, T?ng th?ng và Th? t??ng Pháp ?ã lên ti?ng bày t? s? ng??ng m? tài n?ng và công lao khoa h?c c?a Ngô B?o Châu. Còn ? quê nhà Vi?t Nam thì gi?i th??ng Fieds c?a Ngô B?o Châu ???c ?ón nh?n nh? m?t s? ki?n l?ch s?. Trong su?t c? tu?n nay, cái tên Ngô B?o Châu xu?t hi?n trên kh?p các m?t báo chí truy?n thông trong n??c v?i ??y ?p c?m xúc vinh d?, t? hào… S?p t?i, vào ngày 29 tháng 8, d? ki?n b? Giáo d?c Vi?t nam s? t? ch?c m?t l? ?ón long tr?ng Giáo s? Ngô B?o Châu t?i Hà N?i cùng v?i vi?c công b? quy?t ??nh khen th??ng danh hi?u cao quý c?a Nhà n??c Vi?t Nam cho nhà toán h?c v?a ???c th? gi?i vinh danh”. [Xem hình nhà toán h?c Ngô B?o Châu (ph?i) nh?n gi?i Fields 2010 t? tay t?ng th?ng ?n Ð? Pratibha Patil ngày 19/8/2010 - Reuters].


Ngô B?o Châu nh?n huy ch??ng Fields t?i ?n ??

Chuy?n “T?ng th?ng và Th? t??ng Pháp lên ti?ng bày t? s? ng??ng m? tài n?ng và công lao khoa h?c c?a Ngô B?o Châu” ???c coi nh? chuy?n th??ng… vì Ngô B?o Châu mang qu?c t?ch Pháp, ông là ng??i Pháp g?c Vi?t; nh?ng báo chí “l? ph?i” c?a CSVN làm “?m ?” chuy?n này có v? khác th??ng c?a nh?ng k? “?n theo”, nh?ng k? thích “?n mày ti?ng t?m”, cho d?u ông v?n còn mang qu?c t?ch Vi?t. Nhi?u k? trong b?n chúng c? t??ng tài n?ng c?a Ngô B?o Châu là do Ð?ng và Nhà n??c ?ào t?o t? n?n giáo d?c Xã h?i Ch? ngh?a, mà quên r?ng ông ???c ?ào t?o t? n??c ngoài, hay ?úng h?n t? Pháp. Chuy?n ?áng nói h?n n?a ? ?ây là có 3 ?i?u “l?” ???c ph?i bày trên “l? ph?i” Xã h?i Ch? ngh?a. Ðó là:

 1. Ch? có báo chí c?a CSVN m?i cho r?ng ?ây là gi?i th??ng th??ng ???c ví nh? “Nobel Toán h?c”; và d?n d?t d? lu?n ít hi?u bi?t ngh? r?ng duy nh?t ch? có ng??i Vi?t Nam ???c lãnh gi?i “Nobel Toán h?c trao b?n n?m m?t l?n cho các nhà toán h?c tr? – d??i 40 tu?i – có thành t?u ??c bi?t”; trong khi có ba ng??i khác c?ng nh?n ???c gi?i Fields k? này là Elon Lindenstrauss, ng??i Israel; Cedric Villani, ng??i Pháp; và Stanislav Smirov, m?t ng??i Nga ? Thu? S?.
 2. Thông T?n Xã VC và nhi?u báo “l? ph?i” c?ng ph?a thêm r?ng: “Chi?u qua Phó Th? t??ng, Ch? t?ch H?i ??ng Ch?c danh Giáo s? Nhà n??c, Giáo s? Nguy?n Thi?n Nhân, ?ã ??n th?m gia ?ình Giáo s? Ngô B?o Châu – nhà toán h?c tr? ??y tri?n v?ng, có uy tín trong gi?i toán h?c th? gi?i… Thay m?t Chính ph? và H?i ??ng Ch?c danh Giáo s? Nhà n??c, Phó Th? t??ng ?ã m?i Giáo s? Ngô B?o Châu tr? v? và tham gia Ch??ng trình ??a Vi?t Nam tr? thành qu?c gia m?nh v? toán h?c giai ?o?n 2010-2020 và t?m nhìn 2030 s?p ???c Chính ph? ban hành. Phó Th? t??ng Nguy?n Thi?n Nhân kh?ng ??nh Ð?ng, Nhà n??c Vi?t Nam luôn trân tr?ng các tài n?ng khoa h?c, các trí th?c ng??i Vi?t ?ang h?c t?p và làm vi?c t?i n??c ngoài nh? Giáo s? Ngô B?o Châu… Chính ph? Vi?t Nam s?n sàng t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t v? sinh ho?t c?ng nh? ph??ng ti?n, môi tr??ng làm vi?c, v? trí công tác ?? các tài n?ng toán h?c nh? Giáo s? Ngô B?o Châu ???c phát huy, góp ph?n thúc ??y, ??a Vi?t Nam theo k?p các ti?n b? khoa h?c hi?n ??i nh?t trên th? gi?i”.
 3. Báo Công An Nhân Dân còn b?a thêm l?i c?a Giáo s? Ngô B?o Châu, cho r?ng: “Khi tr? thành m?t nhà toán h?c, tôi th?y mình càng ph?i có ngh?a v? ?óng góp cho ??t n??c. Theo tôi, Chính ph? nên l?p m?t Ban c? v?n có chi?n l??c thu hút ng??i tài ?? nhi?u nhà khoa h?c Vi?t Nam ?ang công tác ? n??c ngoài có thêm nhi?u c? h?i ?óng góp cho ??t n??c” [ng??i trích in ??m và g?ch d??i].

Ngoài ra, c?ng ???c bi?t thêm là “Tháng 12 n?m 2009, t?p chí Time c?a M? ?ã x?p công trình toán h?c này c?a ông trong s? 10 khám phá khoa h?c n?i b?t nh?t th? gi?i trong n?m 2009”; và tin t? AFP c?ng ghi nh?n “Ngô B?o Châu ??u ti?n s? t?i Ð?i h?c Paris-Nam (Université Paris-Sud) n?m 1997. Sau ?ó, tr? thành giáo s? c?a ??i h?c này vào n?m 2005. Ð?u n?m nay, ông nh?p t?ch Pháp và nh?n l?i làm giáo s? c?a Ð?i h?c Chicago ? M?”.

Có l? chuy?n Ngô B?o Châu b? báo chí “l? ph?i” c?a Vi?t c?ng làm “?m ?” quá và ông c?ng b? làm “?n” quá nên qua VnExpress ông ph?i lên ti?ng “tâm s?”:

 1. Tôi xin c?m ?n r?t nhi?u ng??i ?ã cho tôi l?i khuyên v? chuy?n ? hay v?. R?t ti?c r?ng các l?i khuyên này không c?n thi?t vì ?ây là s? hi?u l?m xu?t phát t? s? s? su?t c?a m?t s? nhà báo. PTT Nguy?n Thi?n Nhân ch?a bao gi? ??t v?n ?? m?i tôi v? trong n??c làm vi?c h?n.
 2. Ông Ðào H?ng Tuy?n có nhã ý t?ng tôi m?t bi?t th? ? Tu?n Châu. Tôi ?ã g?i ?i?n c?m ?n ông và cho ông Tuy?n bi?t là tôi không có ý ??nh nh?n quà t? các cá nhân. Qu? khuy?n h?c NBC, s? ra ??i trong t??ng lai, có th? ti?p nh?n m?i thi?n nguy?n t? các cá nhân và ???c dùng tr?n v?n cho vi?c khuy?n h?c.
 3. Tôi có thêm qu?c t?ch Pháp t? ??u n?m 2010, nh?ng v?n gi? qu?c t?ch Vi?t Nam. Qu?c t?ch Pháp t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c ?i l?i. M?t khác, tôi có ngh? trong tr??ng h?p có cái huy ch??ng, bên c?nh toán h?c VN, toán h?c Pháp s? vì th? mà ???c vinh danh m?t cách x?ng ?áng.
 4. Có m?t vài bác quen bi?t, bình th??ng thì r?t hi?u bi?t, l?n này c? th?c m?c mãi v? chuy?n cái bút c? hay cái bút m?i. Xin th?a v?i các bác, cá nhân tôi quí cái bút c? h?n cái bút m?i.
 5. Có m?t vài bác không quen, bình th??ng c?ng t? ra r?t hi?u bi?t, l?n này c? th?c m?c v? chuy?n NBC là l? trái hay l? ph?i. Xin th?a, bám theo l? là vi?c c?a con c?u, không ph?i vi?c c?a con ng??i t? do. [ng??i trích in ??m và g?ch d??i].

Có ?i?u ?áng l?u ý là h?n m?t n?m tr??c, trong lá th? vi?t ngày 27 tháng 5 n?m 2009, t? School of Mathematics, Institute for Advanced Study, Einstein Drive, Princeton NJ 08540 U.S.A., g?i các Ð?i bi?u Qu?c h?i khoá 12 c?a C?ng s?n Vi?t Nam, Giáo s? Ngô B?o Châu ?ã lên ti?ng ?òi h?i s? quan tâm ?úng ??n v? v?n ?? qu?ng Bauxite ? Tây Nguyên do Trung Qu?c khai thác. Ông cho r?ng:

S? th?a thu?n khai thác qu?ng Bauxite gi?a hai n??c Vi?t Trung ???c trao ??i gi?a H? C?m Ðào và Nông Ð?c M?nh là m?t s? chênh l?ch v? l?i ích mà thi?t thòi l?n nghiêng v? phía Vi?t Nam. Xa h?n n?a ?ó là s? v? vét tài nguyên và c? v?n ?? xâm th?c v?n hóa c?a Trung Qu?c ?ang có d?u hi?u ?è n?ng lên b?n s?c Tây Nguyên ? Vi?t Nam. Trong tr??ng h?p c?a Vi?t Nam, ?nh h??ng quá m?c c?a Trung Qu?c có th? kéo thêm h? qu? nguy hi?m sau ?ây: quan h? h?u c? v?n có c?a v?n hóa Trung Qu?c v?i v?n hóa Vi?t Nam tr? thành ?ô h? v?n hóa… Ông kêu g?i Qu?c h?i Vi?t Nam hãy thu th?p l?ng nghe các ý ki?n ph?n bi?n c?a các khoa h?c gia và trình bày rõ ràng nh?ng v?n ?? trách nhi?m Qu?c h?i ??i v?i các c? tri…”

V?y mà Ð?ng, Nhà n??c và Qu?c h?i ?âu có nghe và chuy?n “?m ?” v? gi?i “Nobel Toán h?c” trên “l? ph?i” c?ng “l?” luôn.

II. M?t khác, chuy?n Ngô B?o Châu ???c báo chí “l? ph?i” c?a Vi?t c?ng làm ?m ? c?ng khi?n d? lu?n ngh? ngay t?i m?t chuy?n khác, ch? x?y ra tr??c ?ó m?y ngày, ?ang làm “?m ?” d? lu?n qu?c t? không kém. Ðó là Giáo s? Toán h?c Ph?m Minh Hoàng [Xem hình Giáo s? Hoàng và con gái] v?a b? công an VC b?t gi?, theo tin ???c phóng viên Khoa Di?m c?a Ðài RFA loan ?i ngày 15/8/2010:

Giáo s? Ph?m Minh Hoàng cùng con gái sáu tu?i

Tin t? Vi?t Nam cho bi?t cách ?ây 2 ngày ông Ph?m Minh Hoàng, Gi?ng viên Ð?i h?c Bách khoa TP.HCM v?a b? công an b?t gi? ?? ?i?u tra v? các m?i liên h? b?n h?u c?a ông khi còn ? n??c ngoài. Gi?ng viên Ph?m Minh Hoàng c?ng b? công an ?i?u tra v? vi?c t? ch?c các l?p h?c mi?n phí v? k? n?ng m?m cho sinh viên trong th?i gian g?n ?ây. Ông Ph?m Minh Hoàng t?ng du h?c bên Pháp t? n?m 1973, ??n cu?i th?p niên 1990 ông tr? v? Vi?t Nam d?y h?c, v?i ??c m? góp ph?n ?ào t?o m?t th? h? ý th?c ???c b?n ph?n và trách nhi?m, ?? tích c?c xây d?ng m?t ??t n??c ti?n b? h?n v? m?i m?t. G?n ?ây, ông ???c nhi?u ng??i bi?t ??n sau khi ký tên và kêu g?i b?n bè cùng ký tên vào b?n ki?n ngh? yêu c?u Nhà n??c ng?ng cho phép Trung Qu?c khai thác Bauxite ? Tây Nguyên, và tham gia bu?i t?a ?àm v? Bi?n Ðông và H?i Ð?o Vi?t Nam t? ch?c ? Sài Gòn h?i cu?i tháng Chín n?m ngoái” [ng??i trích in ??m và g?ch d??i].

N?i v? ???c Bà Lê Th? Ki?u Oanh [Xem hình Bà Oanh và con gái], v? c?a Giáo s? Ph?m Minh Hoàng, nói v?i ?ài RFA:

Ch? Ki?u Oanh và bé Trâm Anh

“…Vào ngày 11 tây tháng 8 thì có nh?ng ng??i công an t?i m?i tôi và ch?ng tôi ?i lên làm vi?c. Ch?ng tôi thì làm vi?c m?t n?i, còn tôi thì ???c làm vi?c m?t n?i khác… Sau m?y ngày h? c? m?i lên m?i xu?ng chúng tôi ?? h?i cung, mà th?c s? là h? ch?a ??a ra ???c b?ng ch?ng gì ?? mà bu?c t?i chúng tôi h?t, mà tôi không bi?t t?i sao. T?i t?i ngày 13 thì h? t?i ??c l?nh khám xét nhà tôi và ??c l?nh b?t kh?n c?p ch?ng tôi ?i… T?i ngày 14 thì tôi ???c m?i vào lúc 8 gi? r??i…, tôi ch? t?i h?n 9 gi? thì m?i b?t ??u cu?c ?i?u tra, và kéo dài cho t?i chi?u… c? quan ?i?u tra b?t tôi ký gi?y là không ???c phép nói cái n?i dung ?i?u tra v?i b?t c? m?t ai”.

C?ng tin t? RFA, ngày 21/8/2010, phóng viên Qu?nh Nh? cho bi?t:

Sau khi Giáo s? Ph?m Minh Hoàng c?a Ð?i h?c Bách khoa b? công an b?t gi?, ngày 17/08 bà Ph?m Th? Uyên, m?t ng??i Pháp g?c Vi?t, ch? ông Hoàng, v? TP.HCM th?m cha m? già g?n 90 tu?i c?ng b? công an gi? l?i t?i sân bay qu?c t? N?i Bài ? Hà N?i… V? ??n Paris, bà Uyên cho bi?t trong su?t m?t th?i gian tôi b? th?m v?n t? 10 gi? t?i cho ??n 2 gi? r??i sáng thì ng??i ta nói là bây gi? thì tôi ???c l?nh tha… Cái làm cho tôi r?t kh? s? là s? kh?ng b? v? tinh th?n c?a tôi. T?i vì m?i m?t l?n nh? v?y không ph?i ch? có hai ng??i hay là ba ng??i mà h?t ng??i này vô t?i ng??i kia ra và ??t nh?ng câu h?i v?i tôi, nó làm cho tôi r?t là s? hãi. Và cho t?i bây gi? tôi v?n còn ch?a l?y l?i ???c s? bình th??ng… Ban ?êm tôi v?n không ng? ???c. Tôi m? m?t ra tôi v?n còn c?m t??ng nh? là tôi v?n còn ?ang s?ng ? Vi?t Nam. Tôi có c?m t??ng nh? tôi ?ang còn b? nh?ng ng??i khác h?ch h?i tôi nh?ng câu h?i mà tôi v?n còn s? hãi. Trông cái l?i làm vi?c c?a ng??i ta tôi r?t còn s?.”

III. Ð?n chuy?n th? ba không ???c b?t c? ai làm “?m ?”, ch? có n? Lu?t s? T? Phong T?n ??a bài c?, ?ã ??ng trên blog CL&ST ngày 04/12/2007, k? chuy?n Giáo s? Toán Lê Bá Khánh Trình:

Lê Bá Khánh Trình khi còn hoc ph? thông và bây gi?

“…Ng??i ???c m?nh danh là ‘th?n ??ng toán h?c’, ‘c?u bé vàng c?a toán h?c ’, ‘co ro, r?t rè, khiêm nh??ng d? khi?n ng??i ??i tho?i n?n chí, ch?a bao gi? làm khoa h?c, ch?a bao gi? phát minh ra b?t c? cái gì hay áp d?ng toán h?c vào m?t lãnh v?c nào ?ó trong cu?c s?ng, tr? vi?c ?i gi?ng d?y chính môn toán mà anh ?ã h?c 10 n?m ? tr??ng ??i h?c l?ng danh không ch? c?a n??c Nga: Lomonosov’. Và hi?n nay, ‘là m?t giáo viên luy?n thi cho l?p n?ng khi?u c?a tr??ng n?ng khi?u TP.HCM, anh ch?a t?ng là Tr??ng khoa Toán c?a Ð?i h?c Khoa h?c T? nhiên nh? ng??i ta ??n ??i. Lý gi?i nguyên nhân vì sao ch?a bao gi? làm khoa h?c, ch?a bao gi? phát minh ra b?t c? cái gì hay áp d?ng toán h?c vào m?t lãnh v?c nào ?ó trong cu?c s?ng, Lê Bá Khánh Trình nói: ‘Tôi ch? ngh? ??n m?c ?? lý thuy?t thôi, có l? là do các th?y c?a tôi ch? truy?n ??t v? m?t lý thuy?t, còn n?u mà t? tìm hi?u nghiên c?u thì có l? tôi ch?a có d?p’. Than ôi! 10 n?m nghiên c?u, 17 n?m gi?ng d?y nh?ng không có c? h?i ???c nghiên c?u khoa h?c thì t?t c? m? lý thuy?t ?y, cho dù r?t cao siêu, cho dù có b? óc c?a m?t ‘th?n ??ng’ thì c?ng ch?ng ???c tích s? gì. Làm khoa h?c, gi?ng d?y khoa h?c nh?ng không có c? h?i nghiên c?u khoa h?c thì l?i do ai??? Qua câu tr? l?i ph?ng v?n báo Thanh Niên, ng??i ??c ai c?ng hi?u r?ng ng?n l?a ?am mê toán h?c trong anh ?ã t?t t? lâu. ‘Ch?c là còn’, ngay chính anh còn không bi?t mình có còn ?am mê hay không n?a, và gi? thì anh ?ã già m?t r?i, c? h?i c?ng qua r?i, ‘không còn th?i gian ?? làm m?t ?i?u gì khác n?a’. Lê Bá Khánh Trình th? ? ??n m?c ?? không quan tâm ??n m?c ?ích ng??i ta g?p anh ph?ng v?n ?? làm gì n?a, ‘hoàn toàn th? ? v?i nh?ng câu h?i ?? l?ng l? tr? l?i nh?ng câu tr? l?i không th? ??n gi?n h?n’. Ch? còn ??ng l?i m?t chút Khánh Trình ngày x?a là tính cách trí th?c châu Âu có l? ?ã th?m vào anh khi du h?c ? tr?i Tây: ?úng gi?, l?ch s?, gi?n d? và ti?t ki?m qua nh?n xét c?a phóng viên ‘v?n ??n ?úng gi?, v?n g?i m?t th? trà nóng, u?ng b?ng hai tay và u?ng xong, trong kho?ng gi?a c?a s? im l?ng n?i tôi, anh xin phép ra v?!’. Vì sao Lê Bá Khánh Trình l?i tr? nên nh? th???? C? ng? tài n?ng theo th?i gian s? th?ng hoa, ai ng? l?i là m?t k?t c?c bu?n cho m?t ki?p ng??i.

Huy ch??ng toán h?c qu?c t? l?n th? 21 cho Lê Bá Khánh Trình n?m 1979

VN’, anh là ng??i ?i thi toán h?c qu?c t? ?ã v?a ?o?t gi?i nh?t trong s? 8 gi?i nh?t c?a 40 qu?c gia tham d?, ??ng th?i là ng??i duy nh?t ?o?t gi?i ??c bi?t cho l?i gi?i ??p nh?t k? thi n?m ?y… Sau khi ?o?t gi?i ? London n?m 1979, Lê Bá Khánh Trình ???c sang Nga du h?c chuyên Toán 10 n?m. Ð? r?i 17 n?m sau, th?n t??ng ?y xu?t hi?n b?ng x??ng b?ng th?t d??i hình hài m?t ng??i ?àn ông gày gò, thi?u s?c s?ng, v?i ‘c?p kính c?n trên khuôn m?t ng? ngác ??n t?i nghi?p, cái dáng cao lòng khòng ?i liêu xiêu…

“Nh?t th?t túc thành thiên c? h?n

Tái h?i ??u th? bách niên thân”.

T? Phong T?n [http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/125”]

Xin ??ng ?? câu nói “bi?m” thành s? th?t: “Ð?t lành chim ??u, ??t không lành ??t… nh?u chim luôn” mà hãy xem kinh nghi?m c?a 3 nhà toán h?c nêu trên là 3 bài h?c c?n suy nghi?m:

 1. Kinh nghi?m Lê Bá Khánh Trình cho th?y ngày nào còn Xã h?i Ch? ngh?a trên ??t n??c Vi?t Nam, ngày ?ó thiên tài ch?ng nh?ng không ???c th?ng hoa mà còn b? vùi d?p cho ??n tàn l?i;
 2. Kinh nghi?m c?a Ph?m Minh Hoàng cho th?y ngày nào còn ??c ??ng ??c tài cai tr? ??t n??c Vi?t Nam thì ngày ?ó thi?n chí và lòng yêu n??c ch?ng nh?ng không ???c tr?ng d?ng, mà c?a nhà tù lúc nào c?ng r?ng m? cho nh?ng ??a con yêu c?a T? Qu?c vào nghi?n ng?m “??c t? ?? trong chén m?t ng?t Xã h?i Ch? ngh?a”;
 3. Chuy?n “?n mày ti?ng t?m” Ngô B?o Châu c?a Ð?ng và Nhà n??c C?ng hòa Xã h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam, c?a báo chí l? ph?i…, s? kéo dài bao lâu… khi ng??i trí th?c Vi?t Nam trong lòng Xã h?i Ch? ngh?a ý th?c ???c giá tr? câu nói “bám theo l? là vi?c c?a con c?u” c?a nhà toán h?c Ngô B?o Châu, ?? thôi làm con c?u bám theo “l? ph?i” cho ???c vinh thân phì gia, hay ít ra c?ng ???c “yên thân” gi?a ch?n bùn d?; ?? làm ng??i m?nh b??c trên ???ng ??u tranh Dân ch? hóa Vi?t Nam, ??u tranh xây d?ng m?t ??t n??c Vi?t Nam ph?n vinh Dân ch? Pháp tr?.

H?n con th? sau,

Giáo Già

http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0810/baimoi0810_425.html

Add comment


Security code
Refresh