SMC?: Lo?t bài này thu?c ch? ?? "V? Vi?t Nam" c?a SMC?; tuy nhiên chúng tôi g?p chút tr? ng?i trong th? t?c "xin/cho" vì không liên l?c ???c v?i David Nguy?n. N?u ??c gi? (th??ng là ? qu?c n?i) g?p tr? ng?i vào ???ng "link" bên d??i (do b? “firewall” c?n tr?), ho?c "link" không còn h?u hi?u trong t??ng lai, vui lòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. v?i chúng tôi.

David Nguy?n/Vi?n ?ông, 5-06-2012 

Vi?t ki?u v? quê c??i v? (k? 5) - ?i Vi?t Nam d? có b? nhí...

?àn ông có r?t nhi?u lý do ?? ?i Vi?t Nam. Làm ?n, kinh doanh, h?p tác, mua nhà ??t, th?m cha m? già, d? l? c??i, ma chay, ?i du l?ch… Khi mà cu?c s?ng ? M? ?ã ph?n nào v?ng chãi, con cái h?c hành thành ??t, l?p gia ?ình và có cu?c s?ng ?n ??nh riêng t?… ?y c?ng là lúc mà các ông ngh? t?i ?ôi ?i?u cho cá nhân mình. Có ng??i còn ??c ao v? già s? v? Vi?t Nam s?ng “h??ng th?” cho s??ng!? Có ng??i còn nói ?ùa v?i nhau, “Ta v? ta t?m ao ta, dù trong dù ??c ao nhà v?n h?n”. Chính vì ?i?u này mà ?ã có không ít nh?ng m?i tình xuyên Thái Bình D??ng trái ngang v?i bao c?nh ??i k? khóc ng??i c??i. “Trâu già thích g?m c? non” c?ng là l? ???ng nhiên theo quy lu?t “ba v?a” (v?a d? “g?m”, v?a r? ti?n, v?a nhi?u vô s? tha h? mà l?a ch?n) ch? có ? Vi?t Nam.

Vui lòng b?m vào link ??c ti?p...

http://www.viendongdaily.com/di-viet-nam-de-co-bo-nhi-AiKoSlUN.html


Tin liên quan:
- Vi?t ki?u v? quê c??i v? (k? 4)
- Vi?t ki?u v? quê c??i v? (k? 3)
- Vi?t ki?u v? quê c??i v? (k? 2)
- Vi?t ki?u v? quê c??i v? (k? 1)