Ngày 28/3/2020.

Cô bé này là người của Kimberly Ho phạm luật "cách xa 6 feet". Đã đến gõ từng nhà, phát báo và kêu gọi đưa phiếu cho cô ta. Người dân đã gọi báo cho Frank Trần việc làm phạm luật này. Và hôm nay họ ra tờ báo 8 trang khổ 12" x 18" tấn công Tài Đỗ và Frank Trần. Còn $150K mà, ráng xài thấu cáy :-)


https://www.cdph.ca.gov/Progra…/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx

Hình ở Facebook post: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2658499501047918

[Người gọi: Mr. Trương Công Cẩn ở khu nhà góc American Way và 15th Street]


Tôi cứ thắc mắc là tại sao Kimberly Ho phải cho người đi xin phiếu bầu, vì phong bì đã có stamp sẵn, cử tri chỉ bỏ vào thùng thư là xong? Chiến thuật "ballot harvesting" là khi xưa chưa có pre-paid stamp...

Bây giờ mới vỡ nhẽ ra là chỉ có năm nay (April 2020), họ có thể in lá phiếu từ văn phòng Thị Trưởng Tri Ta. Vậy thì đặt giả thuyết: đâu có khó khăn gì khi họ chỉ lấy phong bì đã ký tên, dán rồi, nhưng về văn phòng thì dùng bàn ũi (bàn là) ũi nóng để mở phong bì ra, rồi thế vào cái lá phiếu tự in, bầu theo ý muốn.
Con số +/- 9,000 phiếu cũng gần ngang con số 9,000 chữ ký kiến nghị đưa GO3 lên thớt "Bầu Cử Bãi Nhiệm."

Hình ở Facebook post:

https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2669167093314492