Ng??i Vi?t, 31-7-2011

?n Huy?t Tr? Li?u I, và ?n Huy?t Tr? Li?u II là hai cu?n sách song ng? Anh Vi?t, c?a tác gi? ?ông Y S? Phùng V?n Ngà, giúp cho ng??i ??c có th? t? ch?a b?nh mà không c?n ??n thu?c Tây.

T?ng c?ng g?n 900 trang, ?n Huy?t Tr? Li?u I, và ?n Huy?t Tr? Li?u II là công trình nghiên c?u và th?c hành g?n 30 n?m c?a tác gi?, bao g?m nh?ng bi?u ?? v? muôn ngàn huy?t trên c? th? con ng??i.

 anhuyettrilieu1-tn anhuyettrilieu2-tn
      ?n Huy?t Tr? Li?u #1       ?n Huy?t Tr? Li?u #2

B? sách d?n d?t ng??i ??c qua nh?ng bài h?c t? c?n b?n ??n tinh vi. M?i bài h?c g?m m?t bi?u ?? v? rõ các huy?t trên thân th?, theo ?ó b?nh nhân có th? ch?a b?nh cho mình, b?ng cách dùng cây bút ?n huy?t ???c cung c?p v?i sách, ?n vào nh?ng huy?t liên quan tùy theo b?nh mu?n ch?a.

T??ng t? nh? khoa châm c?u, ph??ng pháp ?n Huy?t Tr? Li?u, gi?i thích m?t cách nôm na là dùng m?t v?t ??u nh?, ?n vào các huy?t trên ng??i, ?? thông kinh m?ch, ?? ch?a b?nh.

Theo ?ông Y S? Phùng V?n Ngà, ph??ng pháp này có th? ch?a ???c nh?ng b?nh thông th??ng nh? nh?c ??u, ?au b?ng, bong gân, ?n không tiêu, ??n táo bón, viêm khí qu?n, viêm h?ng, cao áp huy?t, li?t d??ng, v.v…

Ch?a b?nh b?ng ?n Huy?t Tr? Li?u có khó không?

Không khó chút nào. Bi?u ?? ?ã có s?n, bút có s?n. ch? c?n thêm t?m g??ng soi là b?nh nhân có th? b?t ??u t? ch?a b?nh. C? dùng bút ch?m nh? vào huy?t, không c?n ?n m?nh hay day m?nh, ng??i b?nh có th? c?m th?y d? ch?u ngay l?p t?c.

?ông Y S? Phùng V?n Ngà cho bi?t ?ây là ph??ng pháp ch?a b?nh hoàn toàn thiên nhiên, không dùng thu?c Tây, tránh ???c các ph?n ?ng ph?, tránh ???c c? nh?ng thu?c Tây gi? tràn vào th? tr??ng M? t? Trung Qu?c.

Ch?a b?nh b?ng ph??ng pháp ?n Huy?t Tr? Li?u có h?u hi?u không?

Ph?i th? m?i th?y s? hi?u nghi?m c?a ph??ng pháp ch?a b?nh hoàn toàn thiên nhiên nh? nhàng này.


SMC?: Quí ??c gi? c?ng có th? tìm ??c v? cu?n sách trên trang:

- www.SucManhCongDong.com, vào ph?n Th? Vi?n > B? sách “?n Huy?t Tr? Li?u”

- Trang gi?i thi?u sách ?n Huy?t Tr? Li?u I & II